ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy az adatvédelmi jogszabályok alapján hogyan kezeljük a személyes adatokat és milyen jogai vannak az érintett személyeknek. A kezelt adatok köre alapvetően attól függ, hogy mely szolgáltatásokat vesz igénybe és szerződik velünk.

 

1. Kik felelnek az adatfeldolgozásért és kivel tudja felvenni a kapcsolatot?

 

Elérhetőségeink az alábbiak:

Adatkezelő: GF Faktor Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.

E-mail: service@grenkefactoring.hu

Tel: +36 1 236 5081

Fax: +36 1 236 5085

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail: service@grenkefactoring.hu

Tel: +36 1 236 5081

 

2. Milyen forrásokat és adatokat használunk?

 

Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyeket Öntől az üzleti kapcsolattal összefüggésben kapunk. A szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket jogszerűen más jogi személyektől vagy harmadik felektől (pl. Központi Hitelinformációs Rendszer – KHR, cégnyilvántartás) kapunk pl. megbízások végrehajtása, szerződések teljesítése céljából vagy az Ön hozzájárulása alapján. Személyes adatokat kezelünk továbbá nyilvánosan elérhető forrásokból is (pl. adós-, ingatlan-nyilvántartás, cégjegyzék vagy egyéb bírósági nyilvántartások, sajtó, média, internet), amelyekhez jogszerűen hozzáférünk, és amelyeket kezelhetünk.

 

A releváns személyes adatok a következők:

 • Személyes adatok (név, cím, születési helye és dátum, állampolgárság)
 • Kapcsolattartási információ (telefonszám, e-mail cím)
 • A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) előírásai szerint végzett ügyfél-átvilágítási kötelezettég teljesítése során rögzített, a Pmt. által meghatározott személyes adatok, ami magában foglalja a törvényben meghatározott okiratokra vonatkozó és az azokban szereplő személyes adatokat is.
 • Hitelesítési adatok (pl.: aláírási címpéldány)
 • Megbízások adatai (pl.: fizetési megbízás)
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésére összegyűjtött adatok (például a fizetési műveletekből származó adatok)
 • Pénzügyi helyzetre vonatkozó információk (például hitelinformációk, ügyfél minősítési adatok, eszközök eredete)
 • Hirdetési és értékesítési adatok (beleértve a hirdetési pontszámokat), dokumentációs adatok (pl.: konzultációs jegyzőkönyvek)


3. Miért és milyen jogalapon kezeljük az adatait (mi az adatkezelés célja)?

 

A fenti személyes adatokat az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, mint magyar adatvédelmi jogszabály előírásainak megfelelően kezeljük.

 

a. szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 

A személyes adatok kezelése az ügyfeleinkkel kötött szerződések alapján pénzügyi szolgáltatások teljesítése, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő intézkedések megtétele érdekében történik. Az adatkezelés célja elsősorban a konkrét terméktől függ (lízing és faktoring), és ide értendő többek között az ügyfél igény elemzése, tanácsadás és tranzakciós szolgáltatások. Az adatkezelés céljainak további részleteit illetően kérjük, olvassa el a vonatkozó szerződéses dokumentációt és a szerződési feltételeket.

 

b. jogos érdek érvényesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

 

Amennyiben szükséges, saját jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek megóvása céljából adatait a hatályos szerződéses kötelezettségeink teljesítésén felül és azt meghaladóan is kezeljük:

 • Letiltással érintett számla vagy fizetési alapszámla vonatkozásában hitel- vagy bedőlési kockázat, illetve kötelezettségek meghatározása céljából hitelinformációs nyilvántartásokkal (pl. Központi Hitelinformációs Rendszer - KHR) történő konzultáció és adatcsere;
 • Keresleti elemzés, illetve a közvetlen ügyfélszerzés értékelését és optimalizálását célzó eljárások, ideértve az ügyfélszegmentációt és a megszüntetés valószínűségének kiszámítását;
 • Hirdetés vagy piackutatás és véleményfelmérés, ameddig Ön nem tiltakozik adatainak felhasználása ellen;
 • Jogi igények alátámasztása, jogvita esetére védekezés felépítése;
 • A Faktor IT biztonságának és IT műveleteinek biztosítása;
 • Bűncselekmények megelőzése;
 • Üzletviteli, illetve a szolgáltatások és a termékek továbbfejlesztését szolgáló intézkedések;

 

c. az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Amennyiben Ön meghatározott célból hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez (pl. kapcsolatfelvételhez, közvetlen üzletszerzéshez, adatainak Grenke csoporton belüli továbbításához), a jogszerű adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ez vonatkozik az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépése előtt, azaz 2018. május 25-ét megelőzően adott hozzájárulás visszavonására is.

A visszavonás csak a jövőre nézve hatályos, az azt megelőzően folytatott adatkezeléseket nem érinti. Ön a megadott hozzájárulásairól bármikor tájékoztatást kérhet tőlünk.

 

d. jogi kötelezettség teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy a közérdek alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

 

Számos jogszabályi előírásnak, azaz törvényi követelménynek (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról – Hpt.; Pmt.; a pénzmosás elleni tevékenységről szóló német szövetségi törvény – Geldwäschegesetz, GWG; adótörvények) valamint bankfelügyeleti követelményeknek (pl. Magyar Nemzeti Bank, Európai Központi Bank, Európai Bankfelügyeleti Hatóság, Deutsche Bundesbank és a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) kell megfelelnünk.

Az adatkezelés további célja a hitelképesség ellenőrzése, a személyazonosság és az életkor igazolása, a csalás és pénzmosás megelőzése, az adójogszabályok által előírt ellenőrzési és bejelentési követelmények teljesítése, valamint a kockázatok értékelése és kezelése.

 

4. Ki kaphatja meg az adataimat?

 

A GRENKE csoporton belül azok a cégek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, amelyeknek azokra szerződéses vagy törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségük van. Szolgáltatók és általunk alkalmazott közvetítők szintén kaphatnak adatokat ilyen célokra, ha megőrzik a banktitkot és figyelembe veszik írott utasításainkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján. Ezek a cégek a hitel-kölcsönzési szolgáltatások, az informatikai szolgáltatások, a logisztika, a nyomdai szolgáltatások, a telekommunikáció, az adósságbehajtás, a tanácsadás és a konzultáció, valamint az értékesítés és a marketing kategóriájába tartoznak.

Az adatok cégünkön kívüli címzett részére történő továbbítására vonatkozóan elsődlegesen meg kell jegyeznünk, hogy kötelesek vagyunk titokban tartani minden, az ügyfélre vonatkozó tényt és értékelést, amiről tudomásunk van (banktitok). Önről csak akkor adhatunk információt, ha arra jogszabály kötelez minket, vagy amennyiben Ön hozzájárulását adta, vagy ha jogosultak vagyunk banktitoknak minősülő információt kiadni, illetve, ha az általunk megbízott adatfeldolgozók szavatolják a banktitokra vonatkozó előírásoknak, továbbá a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelő adatfeldolgozást.

Ezen feltételek mellett a személyes adatokat megkaphatják:

 • Hatóságok és közintézmények (pl. a Deutsche Bundesbank, BaFin, az Európai Bankhatóság, az Európai Központi Bank, adóhatóságok, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) amíg a törvényi kötelezettség fennáll.
 • Egyéb hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók, hasonló intézmények és adatfeldolgozók, amelyek részére az Önnel fennálló üzleti kapcsolat teljesítése céljából személyes adatokat továbbítunk. Különösen: banki referenciák kezelése, információ-technológiai alkalmazások támogatása és karbantartása, archiválás, dokumentumok kezelése, call center szolgáltatások, compliance szolgáltatások, controlling, pénzmosás megelőzése céljából történő adatátvilágítás, adatmegsemmisítés, vásárlás/ beszerzés, üzemeltetés; ingatlan-értékbecslés, hitel-adminisztrációs tevékenység, biztosítékkezelés, követelés-érvényesítés, fizetési kártyák kezelése (hitel- és debitkártyák), ügyfélkezelés, ügyféllevelek előállítása, marketing, médiatechnológia, ügyféljelentések (számlakivonat) készítése, befektetési elemzés, kockázat-ellenőrzés, költség-könyvelések, telefonálás, videó- azonosítás, honlapkezelés, befektetési szolgáltatások, részvénynyilvántartás, alapkezelés, audit szolgáltatások, fizetési műveletek. Az adatfeldolgozók pontos listája a jelen Tájékoztató 1. szám mellékletében érhető el.
 • Adatait megkaphatják továbbá azok csoportunkon belüli társaságok, amelyek törvényi vagy hatósági kötelezettségei miatt kockázatkezelési folyamatot hajtanak végre, valamint azok az irodáink is, amelyek esetében Ön hozzájárult adatainak továbbításához, vagy amelyek tekintetében Ön a banktitok megőrzése alól részünkre megállapodásban felmentést adott vagy ehhez hozzájárult.

 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe; erről a jelen adatvédelmi tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önt.


5. Továbbítunk-e személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére?

 

Adat kizárólag az Ön által adott megbízások (pl. fizetési megbízások) vagy törvényi (pl. adótörvényben előírt adatszolgáltatási) kötelezettség teljesítése érdekében, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve megbízáson alapuló adatfeldolgozás keretében továbbítható az EU-n vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli más államokba (ún. harmadik országokba).

 

6. Hogyan dolgozzák fel az adataimat a weboldalon?

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban másként nem került meghatározásra, a weboldalunkon az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy jogos érdekünk érvényesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) kezeljük.

 

a. Felhasználással kapcsolatos információk

 

Amikor Ön a honlapunkat látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. Az adatokat kizárólag rendszerszerű és statisztikai célokra, illetve kivételes esetekben a bűncselekmények bizonyítékaként tároljuk.

Ezeket az adatokat a weboldalunk fejlesztéséhez, valamint az Ön érdeklődését tükröző tartalmak megjelenítéséhez használjuk különböző weboldalakon és eszközökön. A folyamat során a felhasználási adatok a személyes adatokkal nem kapcsolódnak össze. Amennyiben Ön az adatai megadása mellett dönt, az adatok optimális mentése az adatbevitel során biztosított. Ugyanez vonatkozik a rendszerünkben elmentett adatokra is. Az IP cím mentése biztonsági okokból történik, ami jogos érdek érvényesítése céljából kereshető vissza.

A böngészési előzményeket nem tartjuk nyilván. Jogi kötelezettség hiányában az adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra, illetve egyéb módon elemzésre.

 

A következő adatokat tároljuk automatikusan az Ön weboldalon tett látogatásával összefüggésben:

 • A használt eszköz
 • A felkeresett fájl neve
 • A kérelem dátuma és ideje
 • Az időzóna
 • A továbbított adatok mennyisége
 • Értesítés arról, hogy a kérés sikeres volt-e
 • A használt webböngésző típusának leírása
 • Az alkalmazott operációs rendszer
 • Az előzőleg meglátogatott oldal
 • A szolgáltató
 • A felhasználó IP-címe

 

b. Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

Az Ön önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az adatkezelés célja, hogy Ön gyorsan, egyszerűen választ kapjon kérdésére. Az önkéntesen megadott adatokat csak a fent megjelölt célra használjuk fel, az adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy Ön nem tudja elküldeni a levelet.

Az adatok addig maradnak a kezelésünkben, míg azok törlését Ön nem kezdeményezi. Azáltal, hogy kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

Amennyiben a Kapcsolatfelvétel során Ön hozzájárul e-mail címe, telefonszáma vagy postai címe (az egyes elérhetőségi adatok megadása opcionális, Ön szabadon megjelölheti, hogy mely elérhetősége(ke)n szeretne marketing célú megkeresést kapni) marketing célú felhasználásához, a jövőben tájékoztatjuk Önt – az Ön választása szerint telefonon, e-mail-en vagy postai úton – az aktuális termékeinkről és szolgáltatásainkról a kiválasztott érdeklődési körnek megfelelően. Ezen hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni.

 

c. Regisztráció

 

A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a weboldalon elérhető szolgáltatások használatának biztosítása céljából kezeljük az Ön hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont).

 

A regisztráció során a következő adatokat kezeljük:

 • Email cím,
 • Felhasználónév,
 • Jelszó.

 

d. Hírlevél

 

Amennyiben hozzájárul (GDPR 6. cikk (1a) bekezdés), örömmel tájékoztatjuk hírlevelünkben a legújabb fejleményekről.

 

A hírlevél küldéséhez a nevét és az e-mail címét szükséges megadnia. Az e-mail cím elküldését követően üzenetet küldünk a megadott címre, amelyben a megerősítő linkre kattintva igazolja a közölt e-mail címet.

 

Az adatok tárolására csak a hírlevél küldése céljából kerül sor. Az IP címet és a regisztráció időpontját a hírlevélre történő feliratkozás rögzítése érdekében tároljuk.

 

A hírlevél fogadásához történő hozzájárulás visszavonása, illetve a hírlevél lemondása a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva bármikor kezdeményezhető. Ebben az esetben a hírlevél küldése céljából tárolt adatok további kezelése megszűnik.

 

e. Az adatkezelés módja az Ügyfélportálon

 

A https://factoring.grenkeonline.com/?language=hu oldalon lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek az Ügyfélportál használatára, ahol ügyfeleink és ügyfeleink arra kijelölt alkalmazottai használhatják az alábbi funkciókat.

 

 1. Regisztráció

A következő adatokat gyűjtjük be a regisztráció folyamán:

 • Cím
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Felhasználónév
 • Jelszó

Önkéntesen megadhatók egyéb adatok is.

 

Ügyfélként lehetőségében áll alkalmazottainak saját hozzáférést biztosítani az Ügyfélportálhoz, ebben az esetben Önnek, mint Ügyfélnek feladata és felelőssége jelen adatkezelésről tájékoztatást nyújtani az alkalmazottja részére.

 

 1. Funkciók

 

Az alábbi funkciókat biztosítjuk az Ügyfélportálunkon:

 

 • Naprakész rálátás a függőben lévő tranzakcióira
 • Listák a faktorálásra beküldött követelésekről és azok státuszáról
 • Vevőinek kapcsolati adataihoz olvasási és módosítási lehetőség, valamint limitigény feladási lehetőség
 • Új követelések feltöltésére és faktorálásra alkalmas felület
 • Dokumentum archívum

 

 1. Adatkezelés

 

A beküldött adatokat regisztrációs célra, illetve a szerződésszerű működés fenntartására és a funkciók rendeltetésszerű betöltésére használjuk, amennyiben szükséges az adatok felhasználása ezekhez a folyamatokhoz, az adat alany kérésével összhangban. Az adatkezelés jogalapja az Ön és cégünk között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján.

 

 1. Felelősség

 

Amennyiben Ön adatokat ad meg az Ügyfélportálon keresztül, úgy felelősséggel tartozik az adatok jogszerű begyűjtéséért, kezeléséért és átadásáért, valamint az adatvédelmi szabályozásoknak megfelelő felhasználásáért. Ezután Társaságunk felelős az adatok adatvédelmi előírásoknak megfelelően történő feldolgozásáért, tárolásáért és védelméért.

 

 1. Jelszó

 

Kötelessége megadni egy személyes jelszót a felhasználói fiókja eléréséhez. Az Ön felelőssége a megfelelően biztonságos jelszó kiválasztása, és védelme harmadik fél által történő illetéktelen hozzáféréstől.

f. A sütik (“cookie-k”) használata

 

aa) Általános információ

 

Abból a célból, hogy a weboldalaink látogatását kellemesebbé tegyük az Ön számára és bizonyos funkciók használatát biztosítsuk, úgynevezett sütiket használunk a weboldalon. Ezek kicsi szövegfile-ok, amelyek az Ön eszközén tárolódnak. Néhány, általunk használt süti törlésre kerül a böngésző használatát követően, például az Ön böngészőjének bezárása után (úgynevezett munkamenet-sütik). Más sütik az Ön eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra vagy leányvállalataink számára az Ön böngészőjének felismerését az Ön következő látogatásakor. (úgynevezett állandó sütik).

 

A sütik nem juthatnak be az Ön számítógépén levő más file-okba, és nem tudják azonosítani az Ön e-mail címét sem.

 

bb) A sütik használata

 

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan, amelyet Ön látogat, a mi weboldalunk is használ sütiket a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal egyszeri, vagy ismételt látogatása esetén. Ez lehetővé teszi az Ön számára az oldalak közötti gyors és könnyű váltást, beállításai mentését és idegen eszközök használatát (például YouTube videók) a weboldalon.

 

A sütiket a saját weboldalunkon helyezzük el (saját süti), vagy olyan más weboldalakon, amelyek tartalma a saját weboldalunkon jelenik meg (idegen sütik). Ezek az idegen szolgáltatók (mint a Facebook) beállíthatnak sütiket, ha Ön az ő oldalaikon van bejelentkezve, és a mi weboldalunkat látogatja. Nincs befolyásunk ezen weboldalak sütibeállításaira. Kérjük látogassa meg az idegen weboldalakat a saját sütihasználatukra vonatkozó információkért.

 

cc) A sütik tárolásának jogalapja

 

Az alapvető, funkcionális és statisztikai sütik jogos érdekeink alapján kerülnek tárolásra (GDPR 6.cikk (1) bekezdés (f) pont) a weboldalunk optimalizálása és szükséglet-alapú tervezése érdekében.

 

A sütiket marketing célokból kerülnek tárolásra a felhasználó hozzájárulása alapján (GDPR 6.cikk (1) bekezdés (a) pont). Ezért ezek a sütik kizárólag akkor kerülnek beállításra, ha a felhasználó hozzájárul a tároláshoz a weboldalon a sütiről szóló értesítés elfogadásával.

 

 dd) A sütik inaktiválása és törlése

 

A beállítás, amelyet Ön a sütiről szóló értesítésre adott válaszként kiválaszt az első látogatáskor, mentésre kerül. A kiválasztott beállításokat bármikor lehet módosítani az adatvédelmi beállításokban, itt.

Hívjon minket

Lépjen velünk kapcsolatba:

+36 1 235 7041

H – P: 8:00 – 18:00

Adatvédelmi beállítások


A legtöbb böngésző egyebekben úgy van beállítva, hogy automaikusan elfogadja a sütiket. Ha a sütik alapértelmezett beállításai az Ön böngészőjében tárolódnak, minden folyamat a háttérben fut további értesítés nélkül. Ön azonban ezen beállításokat bármikor módosíthatja.

 

Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütibeállításokról és el tudja dönteni esetenként, hogy elfogadja-e őket, vagy inaktiválja egyedi esetekben, vagy általánosságban.

 

A marketing, -vagy hirdetési célú sütik használata elleni általános tiltakozás számos típusú szolgáltatásra vonatkozóan megadható a http://www.aboutads.info/choices/ weboldalon keresztül, vagy a http://www.youronlinechoices.com/ EU oldalon. Továbbá, a sütik tárolása a böngésző beállításokban történő kikapcsolásuk útján is lehetséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez jelentheti azt, hogy Ön nem lesz képes ezen weboldal minden funkcióját használni.

 

ee) Az általunk használt sütik áttekintő leírása

 

Alapvető sütik

 

Az alapvető sütik a weboldalunk használatához szükségesek, mivel ezek olyan alapfunkciókat kapcsolnak be, mint az oldal navigáció, a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Lehetséges, hogy a weboldal nem működik megfelelően ezen sütik nélkül.

Süti neve
Süti célja
Tárolási idő
Munkamenet-süti vagy állandó süti

Bloomreach

Technikai süti a load balancer kiszolgálására

2 év

Állandó

Funkcionális sütik

 

A funkcionális sütik lehetővé teszik egy weboldal számára olyan információk tárolását, amelyeket már megadtak (mint például a preferált nyelv), és a felhasználók kibővített, jobban személyre szabott lehetőségekkel való ellátását. A funkcionális sütiket például arra használják, hogy az oldal képes legyen a kért funkciókat biztosítani, például videók lejátszását. Ezek a sütik anonimizált információt gyűjtenek; nem képesek nyomon követni az Ön más weboldalakon történő mozgását.

Süti neve
Süti célja
Tárolási idő
Munkamenet-süti vagy állandó süti

Bloomreach

Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, amely vásárló-felhasználóink érdeklődésének követésére, és weboldalaik felhasználói élményének javítására szolgálnak vagy segítenek nekünk megérteni azt, hogy hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat.

2 év

Állandó

Statisztikai sütik

 

A statisztikai sütik egy weboldal használatáról gyűjtenek információt – mint például a felhasználó által leggyakrabban látogatott oldalak, vagy arról, hogy a felhasználó kap-e hibaüzeneteket, amikor egy weboldalt használ. Ezek a sütik nem tárolnak olyan információt, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását. Ezt az információt összegyűjtik, és anonim módon értékelik. Ezek a sütik kizárólag a weboldal teljesítményének növelésére, így a felhasználói élmény javítására használatosak.

Süti neve
Süti célja
Tárolási idő
Munkamenet-süti vagy állandó süti

Piwik Pro

Piwik

a használat célja adatküldés az eszközről és a látogató viselkedésére a PIWIK-el.

30 perc – 1 év

Munkamenet-süti vagy állandó süti

Piwik Pro

Piwik

annak észlelése, ha a látogató szándékosan inaktiválta a nyomonkövetést

korlátlan

Állandó

Marketing célú sütik

 

A marketing célú sütiket felhasználók számára releváns, érdeklődésükhöz igazított, célzott hirdetések lejátszására használják. Használatosak egy hirdetés gyakoriságának korlátozására és hirdetési kampányok hatékonyságának mérésére is. Ezek regisztrálnak tekintet nélkül arra, hogy Ön meglátogatott-e egy weboldalt, vagy nem. Ez az információ lehetséges, hogy megosztásra kerül harmadik személyekkel, például hirdetőkkel. A célzást és hirdetést fejlesztő sütik gyakran összekötésre kerülnek idegen oldal funkcionalitásokkal.

A süti neve
A süti célja
Tárolási idő
Munkamenet-süti vagy állandó süti

Facebook

Ezek a sütik engedélyezik a Facebook viselkedési hirdetését és elemzését.

2 év

Állandó

Instagram

Ezek a sütik engedélyezik az Instagram viselkedési hirdetését és elemzését.

2 év

Állandó

Google Adwords

Ezek a sütik engedélyezik a viselkedési hirdetéseket és elemzést a Google AdWords platformon.

30 nap – 2 év

Állandó

LinkedIn

Ezek a sütik engedélyezik a LinkedIn viselkedési hirdetését és elemzését.

2 év

Állandó

Twitter

Ezek a sütik engedélyezik a Twitter viselkedési hirdetését és elemzését.

2 év

Állandó

Bloomreach

Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, amely vásárló-felhasználóink érdeklődésének követésére, és weboldalaik felhasználói élményének javítására szolgálnak vagy segítenek nekünk megérteni azt, hogy hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat.

2 év

Állandó

Eloqua

Ezek a sütik engedélyezik a viselkedési reklámot és elemzést az email marketing viszonylatában méri az email hirdetés hatékonyságát. A követés anonim módon történik amíg a felhasználó azonosítja magát egy nyomtatvány elküldésével.

2 év

Állandó

g. Piwik-el végzett tartományelemzés

 

Jogos érdekeink alapján (pl. a weboldalunk elemzésével, optimalizálásával és gazdaságos működésével kapcsolatos érdek a GDPR. 6 Cikk (1) (f) pontjának értelmében), a Piwik-et használjuk, amely a felhasználói belépések statisztikai értékelésére használt szoftver. 

 

Az Ön IP-címe rövidítésre kerül a mentést megelőzően. Azonban a Piwik olyan sütiket használ, amelyek tárolódnak a felhasználók számítógépein és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Ebben az esetben felhasználói használati profilt lehet létrehozni álnéven a feldolgozott adatokból. A jelen online tartalom Ön általi használatára vonatkozóan a süti által generált információt a szerverünkön tároljuk és nem továbbítjuk harmadik személyeknek. 

 

Ön ezen adatkezeléshez tartozó beállításokat módosíthatja az alábbiak szerint:

Adatvédelmi beállítások


h. Az Eloqua használata

 

Az Eloqua szolgáltatást weboldalunk használatára vonatkozó statisztikai adatgyűjtés céljára használjuk, továbbá hírlevelünk küldésére és szolgáltatásaink megfelelő optimalizálására. Az ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Hollandia szolgáltató Eloqua szerverei az EU-ban találhatóak.

 

Az Eloqua sütiket használ, amelyek az Ön számítógépére helyezett szövegfile-ok, azért, hogy segítse a weboldalt annak elemzésében, hogy hogyan hasznosítják az oldalt a felhasználók. Ha Ön már használt olyan weboldalt, amely Eloqua-t használ, lehetséges, hogy már rendelkezik Eloqua sütivel. Még akkor is, ha ez a süti már be van állítva más weboldalakon, az az információ, miszerint Ön látogatja a weboldalainkat, csak számunkra látható és nem kerül megosztásra sem az Oracle-el, sem az Eloqua rendszer más felhasználóival. Szintén nem lehetséges számunkra ezt a sütit arra használni, hogy információt veszünk fel vagy tekintsünk meg arról, hogy Ön bármely más weboldalt látogat.

 

Ezen weboldal Ön általi használatára vonatkozóan a süti által generált információ egy szerverre kerül továbbításra és ott tárolódik. A megbízásunkból az Eloqua arra használja ezt az információt, hogy a weboldal Ön általi használatát értékelje, és jelentéseket állítson össze a weboldal aktivitásról. Ha Ön szeretné megakadályozni az Eloqua sütik használatát, vagy a használati adatok értékelését az Ön eszközén a jövőben, úgy ez a következő linken keresztül lehetséges: Eloqua letiltás: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html

 

Az Eloqua segítségével küldött e-mailek követő technológiákat használnak. Ezt az információt elsődlegesen arra használjuk, hogy meghatározzuk, hogy milyen témák érdeklik Önt, és milyen linkekre kattint. Ezt követően arra használjuk ezt az információt, hogy fejlesszük az Önnek küldött e-mail-eket és általunk nyújtott szolgáltatásokat, továbbá összekapcsoljuk ezeket meglevő követő vagy profilalkotó információkkal. Ön nem lesz képes e-mail-eket követni, ha kikapcsolja a képnézegetőt az e-mail programbeállításaiban. Ebben az esetben azonban a hírlevél nem fog teljes egészében megjelenni, és lehetséges, hogy Ön nem lesz képes valamennyi funkciót használni. Ha Ön manuálisan jeleníti meg a képeket, megvalósul a fentiek szerinti követés.

 

További információt találhat az adatvédelemre vonatkozóan az Eloqua használatával kapcsolatban itt: Oracle Adatvédelmi Politika https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

 

 i) Közösségi média (“social media”) bővítő modulok integrációja

 

Jelenleg az alábbi social media bővítő modulokat használjuk: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

 

Amikor Ön egy olyan oldalt látogat meg, amely ilyen bővítő modult tartalmaz, a böngésző kapcsolódni fog a social media szolgáltató szervereihez és biztosítja azt az információt, hogy Ön belépett a weboldalunk kapcsolódó aloldalára. Sőt, a jelen nyilatkozat 3. részében hivatkozott adatok továbbításra kerülnek. A Facebook és a XING esetében, a megfelelő németországi szolgáltató szerint, csak egy anonim IP kerül rögzítésre. Mindez megtörténik tekintet nélkül arra, hogy Önnek van-e számlája ennél a bővítő modul-szolgáltatónál, vagy bejelentkezett-e oda. Ha bejelentkezett, ezen adatok közvetlenül a számlájához lesznek rendelve. Ha ráklikkel a gombra, a bővítő modul-szolgáltató szintén tárolja ezt az információt az Ön felhasználói számláján és nyilvánosan értesíti az Ön kapcsolatait. Ha Ön nem szeretné, hogy a profilja összekapcsolásra (linkelésre) kerüljön a bővítmény-szolgáltatóval, ki kell jelentkeznie mielőtt a gombra kattint. 

 

A bővítő modul szolgáltató ezeket az adatokat használati profilokként tárolja és hirdetési, marketing kutatási és/vagy személyre szabott weboldal design célokra használja. Ilyen értékelés különösen azért készül, hogy szükséglet-alapú hirdetést mutasson (a nem bejelentkezett felhasználók számára szintén), és a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön weboldalunkon végzett tevékenységéről. Önnek joga van ezen felhasználói profilok létrehozása elleni tiltakozáshoz; a tiltakozási jog gyakorlásához a megfelelő bővítőmodul-szolgáltatóhoz kell fordulnia.

 

A bővítő modul szolgáltató által végzett adatgyűjtés és kezelés céljáról és mértékéről további információért kérjük hivatkozzon ezen szolgáltatók adatkezelési nyilatkozataira, amelyek az alábbiakban megtalálhatóak. Az Ön adatainak védelme érdekében további információt találhat jogairól és beállítási lehetőségeiről itt.

 

A megfelelő szolgáltatók és URL-ek címei az adatvédelmi politikákkal:

 1. A Google Maps integrációja

 

Integráljuk a "Google Maps" szolgáltatás térképeit, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország biztosít. A feldolgozott adatok kiterjedhetnek, de nem korlátozódnak a felhasználók IP címére és helyadataira, hozzájárulásuk nélkül. (rendszerint a mobileszközeik beállításainak részeként teljesül). Kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult a használathoz, ezen adatfeldolgozásunk jogalapja jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) abból a célból, hogy weboldalunkat az Ön igényeinek megfelelően tervezzük. Az adatokat az USA-ban szintén feldolgozzák. Adatvédelmi politika: https://www.google.com/policies/privacy/, Tiltakozás: https://adssettings.google.com/authenticated

 

7. Meddig tárolják az adataimat?

 

Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kivéve, ha az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szüksége vagy jogszabályi kötelezettségünk az Ön adatainak megőrzése. Ennek megfelelően a következő megőrzési idők irányadóak:

 

 • Az Önnel létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése, bizonyítékok megőrzése céljából az elévülési idő megszűnéséig kezeljük az Ön adatait, amennyiben más jogszabály nem ír elő egyes adatok tekintetében megőrzési kötelezettséget. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 6:22. §-a értelmében az általános elévülési idő 5 év.
 • A Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján a számviteli bizonylaton szereplő nevet és lakcímet, valamint a bizonylaton szereplő többi adatot 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából meg kell őriznünk.
 • A Pmt. 56-58. §-aiban meghatározottok szerint az ott meghatározott adatokat és dokumentumokat a vonatkozó előírásnak megfelelően 8, illetve 10 évig kötelesek vagyunk megőrizni.
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében a jogszabályban meghatározott dokumentumok vonatkozásában a megőrzési idő 5 év.

 

8. Melyek az adatvédelemhez fűződő jogaim?

 

Minden érintettnek joga van az adatkezelési információkhoz történő hozzáféréshez (GDPR 15. cikk), a helyesbítéshez (GDPR 16. cikk), a törléshez (GDPR 17. cikk), az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk), a tiltakozáshoz (GDPR 21. cikk) és az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk).

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés jogaKérésére tájékoztatjuk arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait vagy sem. Ha igen, hozzáférést biztosítunk a személyes adataihoz, és tájékoztatjuk az alábbiakról:

 • az adatkezelés célja;
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok típusai;
 • személyes adatai továbbítása esetén, a továbbítás jogalapja és a címzett(ek);
 • az adatkezelés szándék szerinti időtartama;
 • az Ön személyes adatok helyesbítésére, törlésére és kezelésére, valamint a személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra való joga;
 • a hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • adatok forrása;
 • profilalkotásra vonatkozó információk;
 • az adatfeldolgozók neve, címe és adatfeldolgozása.

 

Az adatkezelés alá eső személyes adatokról ingyenesen másolatot biztosítunk az Ön részére. Az Ön által kért további másolatok után az adminisztratív költségek alapján ésszerű díjat számíthatunk fel. Amennyiben elektronikusan nyújtja be a kérelmét, az információkat egy széles körben használatos elektronikus formátumban kell megadni, kivéve akkor, ha Ön, mint érintett másként kéri.

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, érthető formában adjuk meg az információkat. Kérelmét az 1. pontban megadott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Ön kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (az 1. pontban megadott elérhetőségeken), az adatkezelés céljának figyelembevételével. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül hajtjuk végre.

 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

 

Önnek joga van a személyes adatainak általunk történő törlését kérni, mi pedig kötelesek vagyunk az Önre vonatozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok egyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség azon célból, amely érdekében gyűjtésre, illetve egyéb módon kezelésre kerültek;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, nekünk pedig nincs egyéb jogalapunk az adatkezelésre;
 • Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat törölni kell a ránk rótt törvényi kötelezettség betartása érdekében.

 

Abban az esetben, ha a személyes adatokat közzétettük, és kötelesek vagyunk a személyes adatokat törölni, a rendelkezésre álló technológia, valamint a megvalósítási költségek figyelembe vételével ésszerű lépéseket – többek között technikai intézkedéseket – teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk azon adatkezelőket, amelyek az Ön személyes adatait kezelik, arról, hogy Ön a személyes adatai törlését kérte.

A személyes adatokat nem kell törölni akkor, ha az adatkezelésre az alábbiak miatt van szükség:

 • a véleménynyilvánítási és információs szabadság gyakorlása érdekében;
 • olyan törvényi kötelezettség betartása érdekében, amely az uniós jogszabályok szerinti vagy olyan tagállami jogszabályok szerinti adatkezelést ír elő, amelynek az adatkezelő a hatálya alatt áll, illetve a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során végrehajtott feladat teljesítése érdekében; vagy
 • jogi igények érvényesítése, gyakorlása, illetve védelme érdekében.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Önnek joga van – a személyes adatok helyesbítése, illetve törlése helyett – az adatkezelés korlátozását kérni tőlünk abban az estben, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • a személyes adatok helyességét Ön vitatja, azon időtartamra, amíg igazolni tudjuk a személyes adatok helyességét;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és e helyett azok felhasználásának a korlátozását kéri;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljaiból, de azokat Ön igényli jogi követelések érvényesítése, gyakorlása, illetve védelme érdekében;
 • Ön tiltakozott az adatkezeléssel szemben, addig is, amíg nem nyer igazolást, hogy a mi jogos indokaink elsőbbségeket élveznek-e az Önével szemben.

 

Abban az esetben, ha az adatkezelés korlátozásra került, az adott személyes adatok – a tárolás kivételével – kizárólag az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények érvényesítése, gyakorlása, illetve védelme érdekében, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak a védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve egy tagállam különösen fontos közérdeke miatt kezelhetők.

Amennyiben Ön kérte az adatkezelés 1. bekezdés szerinti korlátozását, úgy a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatást kap tőlünk.

 

A személyes adatok helyesbítésére, törlésére, illetve az adatkezelés korlátozására vonatkozó bejelentési kötelezettség

 

Közölnünk kell a személyes adatok bármilyen végrehajtott helyesbítését, illetve törlését vagy az adatkezelés korlátozását minden olyan címzettel, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve akkor, ha ez lehetetlennek bizonyul, illetve aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, kivéve akkor, ha az adatkezelésre

 • közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • a mi jogos érdekeink, illetve harmadik személy jogos érdekei érvényesítéséhez van szükség;
 • profilalkotáson alapul.

 

Amennyiben Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, mi nem kezelhetjük a személyes adatokat tovább, kivéve akkor, ha bebizonyosodik, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

 

Abban az esetben, ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, Önnek jog van bármikor tiltakozni a személyes adatainak ebből a célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, a személyes adatok a továbbiakban nem kerülhetnek ilyen célból kezelésre.

 

Intézkedések az Ön kérelme alapján

 

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás és adattovábbítás iránti kérés vonatkozásában tett intézkedésekről. Szükség esetén, a kérelem összetettségét, valamint a kérelmek számát figyelembe véve, e határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megadása mellett tájékoztatjuk Önt. Amennyiben Ön elektronikusan nyújtott be kérelmet, az információkat elektronikusan kell megadni, kivéve akkor, ha Ön ettől eltérően kéri.

 

Amennyiben az Ön kérésére nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül és legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz és élhet a bírósági jogorvoslat jogával.

 

Kérése esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérés alapján tett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ön kérése nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve túlzó, különösen, ha ismétlődő jellege miatt, ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy elutasíthatjuk a kérés alapján történő intézkedést, a kért információ nyújtására, illetve a kért intézkedés adminisztratív költségeire tekintettel. A követelés nyilvánvaló alaptalanságának, illetve túlzó jellegének a bizonyítása bennünket terhel

 

Önnek joga van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9, www.naih.hu) panaszt tenni (GDPR 77. cikk), valamint az illetékes bírósághoz fordulni.

 

Személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható. Ez vonatkozik az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépését, azaz 2018. május 25-ét megelőzően adott hozzájárulások visszavonására is. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőre nézve hatályos, az azt megelőzően történt adatkezelést nem érinti.

 

9. Köteles vagyok-e adatot szolgáltatni?

 

Üzleti kapcsolatunk fennállása során Önnek azokat a személyes adatait kell megadnia, amelyek az üzleti kapcsolat megkezdéséhez és teljesítéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket törvény erejénél fogva kötelesek vagyunk nyilvántartani. A szabályok értelmében ezeknek az adatoknak a hiányában nem köthetünk Önnel szerződést, illetve nem teljesíthetjük a megbízását, vagy egy, már létező szerződés alapján nem tudunk tovább teljesíteni, ezért azt fel kell mondanunk.

 

A pénzmosás elleni törvény kifejezetten előírja, hogy az üzleti kapcsolat létesítését megelőzően Önt azonosítsuk pl. a személyazonosító igazolványa segítségével, és rögzítsük nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát és állandó lakcímét. Azért, hogy ennek a törvényi előírásnak meg tudjunk felelni, Önnek a Pmt. előírásai alapján rendelkezésünkre kell bocsátania a szükséges információkat és okmányokat, és indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell minket bármilyen változásról, amely az üzleti kapcsolat során felmerül. Ha Ön a szükséges információkat és okmányokat nem bocsátja rendelkezésünkre, Önnel nem hozhatjuk létre, vagy nem folytathatjuk az igényelt üzleti kapcsolatot.

 

10. Milyen mértékben történik automatizált döntéshozatal?

 

Az üzleti kapcsolat létrehozása és fenntartása érdekében nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikke szerint. Ha ezt az eljárást egyedi esetekben alkalmazzuk, erről külön tájékoztatást adunk, amennyiben azt a törvény előírja.

 

11. Végeznek-e profilalkotást?

 

Néhány esetben bizonyos személyes jellemzők kiértékelése céljából adatait automatizáltan kezeljük (profilalkotás). Profilalkotást végzünk például az alábbi esetekben:

 • A Pmt. rendelkezésinek megfelelően kötelesek vagyunk bizonyos pénzmosás, illetve csalás elleni intézkedések megtételére. Ebben az összefüggésben adatértékeléseket is végzünk (többek között fizetési műveleteknél). Ezek az intézkedések az Ön védelmét is szolgálják.
 • Ahhoz, hogy Önnek termékeinkről célirányosan információt és tanácsot adhassunk, értékelő eszközöket használunk, amelyek lehetővé teszik a keresletorientált kommunikációt és reklámtevékenységet, beleértve a piac- és közvélemény-kutatást.
 • Mérőszámokat használunk hitelképességének vizsgálatára. Kiszámítjuk annak valószínűségét, hogy egy adott ügyfél teljesíti-e szerződésből eredő fizetési kötelezettségét. A számítás tartalmazhat pl. jövedelemszinteket, kiadásokat, meglévő kötelezettségeket, foglalkozást, a munkaviszony időtartamát, az előző üzleti kapcsolat tapasztalatait, az előző kölcsönök szerződésszerű visszafizetését és a hitelinformációs rendszerektől kapott információkat. Az értékelés matematikailag és statisztikailag elismert és bizonyított eljáráson alapul. A kiszámított érték segítségünkre van a döntéshozatalban, és beépül a kockázatkezelés folyamatába.

Profilalkotás során Önnek lehetősége van

 • tőlünk emberi beavatkozást kérni,
 • az Önre kiható profilalkotásra vonatkozó álláspontját kifejteni,
 • a profilalkotáshoz kapcsolódó automatizált adatkezelés alapján általunk hozott döntéssel szembeni ellenvetését benyújtani.

 

12. Személyes adatok biztonsága

 

Mi is és az Adatfeldolgozók is az adatkezelés és adatfeldolgozási tevékenység során kötelesek vagyunk a jogszabályi előírásoknak, valamint a hatóságok adatvédelmi gyakorlatának megfelelően eljárni, az alkalmazandó jogszabályok előírásait betartani, valamint az adatkezelésre vonatkozó európai ajánlásokat figyelembe venni.

 

A nevünkben eljáró Adatfeldolgozó kizárólag olyan adatfeldolgozó lehet, aki rendelkezik azon anyagi, technikai és személyi feltételekkel, amelyek garantálják az általunk kezelt személyes adatok biztonságát.

A személyes adatok tárolása biztonságos, korlátozott hozzáférésű szervereken történik. Továbbá végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint megállapítjuk azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelemben részesüljenek, megakadályozzák azok megsemmisítését, jogellenes felhasználását, valamint jogellenes megváltoztatását.

 

Biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az adatokhoz, ne közölhessék, ne továbbíthassák, illetve ne módosíthassák, illetve ne törölhessék az adatokat. Kizárólag mi férhetünk hozzá a kezelt adatokhoz; illetéktelen harmadik személyek számára ez nem megengedett.

 

13. Adatvédelmi incidens kezelése és bejelentése

 

Az „adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Indokolatlan késedelem nélkül, de légkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül tájékoztatjuk az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei és hatásai;
 • az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések.

 

A nyilvántartásban foglalt adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig megőrizzük.

Tájékoztatás az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 21. cikke szerinti tiltakozási jogról

 

1. Ad hoc tiltakozási jog

 

Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) – közérdekből – vagy f) pontján alapuló – jogos érdek megóvása végett történő – kezelése ellen. Ide értendő az előbbi pontok alapján végzett, a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti bármilyen profilalkotás is.

Ha tiltakozást nyújt be, személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

 

2. Tiltakozás marketingcélú adatkezelés ellen

 

Bizonyos esetekben személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, személyes adatait nem kezelhetjük tovább.

 

Tiltakozását formai előírások nélkül nevét, levelezési címét és születési dátumát megadva az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja benyújtani:

 

Adatkezelő: GF Faktor Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.

E-mail: service@grenkefactoring.hu 

Tel: +36 1 236 5081

Fax: +36 1 236 5085

Mellékeléshez mellékeljük részletes adatvédelmi szabályzatunkat!