Hívjon minket

Lépjen velünk kapcsolatba:

+36 1 235 7041

H – P: 8:00 – 18:00

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A GF Faktor Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi  CCXXXVII törvény 288. § rendelkezéseinek eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzati Mintában meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.

 

A panasz bejelentésének módjai:

 

Szóbeli panasz:

 

 • személyesen:

o     a panaszügyintézés helye(i): GF Faktor Zrt. 1139 Budapest, Váci út 91., munkanap 10 órától 16 óráig

o     telefonon: +36 1 236 5081; munkanap 9 órától 16 óráig

 

Írásbeli panasz:

 

 • személyesen vagy más által átadott irat útján
 • postai úton (levelezési cím: GF Faktor Zrt. székhelye)
 • telefaxon +36 1 236 5080 telefax számon)
 • elektronikus levélben (service@grenkefactoring.hu elektronikus levélcímen)

 

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

 

A panasz kivizsgálása:

 

A GF Faktor Zrt. a panasz kivizsgálásáért, mivel az jogszabályi kötelezettsége, díjat nem számíthat fel.

 

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

A GF Faktor Zrt. a panaszt ügyfél érdekeit messzemenőkig figyelembe véve mérlegeli.

 

Szóbeli panasz:

A GF Faktor Zrt. a szóbeli, ideértve a személyesen és telefonon tett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

 

Telefonon közölt panasz esetén a GF Faktor Zrt. biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

 

A telefonon közölt panaszokat a GF Faktor Zrt. rögzíti, e tényről az ügyfelet tájékoztatja és a hangfelvételeket 5 évig megőrzi.

 

Amennyiben a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik GF Faktor Zrt. az ügyfelet legkésőbb a következő munkanapon érdemi panaszkezelés céljából rögzített hangfelvétel alkalmazásával visszahívja és a visszahívásról készült hangfelvételt 1 évig megőrzi.

A GF Faktor Zrt. az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

 

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a GF Faktor Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel valamint telefonon közölt panasz esetén megadja a panasz azonosításához szükséges adatokat.

 

A GF Faktor Zrt. a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek megküldi. Ebben az esetben a GF Faktor Zrt. a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 napon belül küldi meg.

 

A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

 

 • az ügyfél neve,
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panasszal érintett szolgáltató neve és címe,
 • az ügyfél panaszának részletes leírása, az egyes panaszelemek elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön,
 • a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, valamint
 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása.

 

Írásbeli panasz:

 

A GF Faktor Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek.

 

 

Egyéb fórum:

 

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén

 

 • a fogyasztónak minősülő ügyfél a:
 • Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefonszáma: 06-1-489-9700, 06-80-203-776, email-címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén,
 • Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777, telefonszáma: 06-40-203-776, email címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
 • Faktorálási Keretszerződésben, ennek hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz,

 

 • a fogyasztónak nem minősülő ügyfél a:
 • Faktorálási Keretszerződésben, ennek hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz

fordulhat.

 

A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését kérheti, amelyről a panasz elutasítása esetén a GF Faktor Zrt . külön is tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfelet

 

A panasz nyilvántartása

 

A GF Faktor Zrt. a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

 

A nyilvántartás tartalmazza:

 

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 • a panasz benyújtásának időpontját,
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 • a panasz megválaszolásának időpontját.

 

A GF Faktor Zrt. a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg.

 

A GF Faktor Zrt. a hangfelvétel másolatát vagy a hangfelvétel hitelesített feljegyzését kérésre 25 napon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

 

A GF Faktor Zrt. panaszfelelőst jelöl ki, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának biztosítása.

 

A GF Faktor Zrt a panaszkezelési szabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben jól láthatóan, figyelemfelhívásra alkalmas módon, valamint honlapjának nyitó oldalán, külön panaszkezelésre vonatkozó menüpont alatt teszi közzé.

 

Hatályos: 2021.február 10-től
 

Vezérigazgató