ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy az adatvédelmi jogszabályok alapján hogyan kezeljük a személyes adatokat és milyen jogai vannak az érintett személyeknek. A kezelt adatok köre alapvetően attól függ, hogy mely szolgáltatásokat vesz igénybe és szerződik velünk.

 

1. Kik felelnek az adatfeldolgozásért és kivel tudja felvenni a kapcsolatot?

 

Elérhetőségeink az alábbiak:

 

Adatkezelő: GF Faktor Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.

E-mail: [email protected]

Tel: +36 1 236 5081

Fax: +36 1 236 5085

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail: [email protected]

Tel: +36 1 236 5081

 

2. Milyen forrásokat és adatokat használunk?

 

Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyeket Öntől az üzleti kapcsolattal összefüggésben kapunk. A szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket jogszerűen más jogi személyektől vagy harmadik felektől (pl. Központi Hitelinformációs Rendszer – KHR, cégnyilvántartás) kapunk pl. megbízások végrehajtása, szerződések teljesítése céljából vagy az Ön hozzájárulása alapján. Személyes adatokat kezelünk továbbá nyilvánosan elérhető forrásokból is (pl. adós-, ingatlan-nyilvántartás, cégjegyzék vagy egyéb bírósági nyilvántartások, sajtó, média, internet), amelyekhez jogszerűen hozzáférünk, és amelyeket kezelhetünk.

 

A releváns személyes adatok a következők:

 

 • Személyes adatok (név, cím, születési helye és dátum, állampolgárság)
 • Kapcsolattartási információ (telefonszám, e-mail cím)
 • A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban Pmt.) előírásai szerint végzett ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során rögzített, a Pmt. által meghatározott személyes adatok, ami magában foglalja a törvényben meghatározott okiratokra vonatkozó és az azokban szereplő személyes adatokat is.
 • Hitelesítési adatok (pl.: aláírási címpéldány)
 • Megbízások adatai (pl.: fizetési megbízás)
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésére összegyűjtött adatok (például a fizetési műveletekből származó adatok)
 • Pénzügyi helyzetre vonatkozó információk (például hitelinformációk, ügyfél minősítési adatok, eszközök eredete)
 • Hirdetési és értékesítési adatok (beleértve a hirdetési pontszámokat), dokumentációs adatok (pl.: konzultációs jegyzőkönyvek)

 


3. Miért és milyen jogalapon kezeljük az adatait (mi az adatkezelés célja)?

 

A fenti személyes adatokat az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, mint magyar adatvédelmi jogszabály előírásainak megfelelően kezeljük.

 

a. szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 

A személyes adatok kezelése az ügyfeleinkkel kötött szerződések alapján pénzügyi szolgáltatások teljesítése, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő intézkedések megtétele érdekében történik. Az adatkezelés célja elsősorban a konkrét terméktől függ (lízing és faktoring), és ide értendő többek között az ügyfél igény elemzése, tanácsadás és tranzakciós szolgáltatások. Az adatkezelés céljainak további részleteit illetően kérjük, olvassa el a vonatkozó szerződéses dokumentációt és a szerződési feltételeket.

 

b. jogos érdek érvényesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

 

Amennyiben szükséges, saját jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek megóvása céljából adatait a hatályos szerződéses kötelezettségeink teljesítésén felül és azt meghaladóan is kezeljük:

 

 • Letiltással érintett számla vagy fizetési alapszámla vonatkozásában hitel- vagy bedőlési kockázat, illetve kötelezettségek meghatározása céljából hitelinformációs nyilvántartásokkal (pl. Központi Hitelinformációs Rendszer - KHR) történő konzultáció és adatcsere;
 • Keresleti elemzés, illetve a közvetlen ügyfélszerzés értékelését és optimalizálását célzó eljárások, ideértve az ügyfélszegmentációt és a megszüntetés valószínűségének kiszámítását;
 • Hirdetés vagy piackutatás és véleményfelmérés, ameddig Ön nem tiltakozik adatainak felhasználása ellen;
 • Jogi igények alátámasztása, jogvita esetére védekezés felépítése;
 • A Faktor IT biztonságának és IT műveleteinek biztosítása;
 • Bűncselekmények megelőzése;
 • Üzletviteli, illetve a szolgáltatások és a termékek továbbfejlesztését szolgáló intézkedések;

 

c. az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Amennyiben Ön meghatározott célból hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez (pl. kapcsolatfelvételhez, közvetlen üzletszerzéshez, adatainak Grenke csoporton belüli továbbításához), a jogszerű adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ez vonatkozik az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépése előtt, azaz 2018. május 25-ét megelőzően adott hozzájárulás visszavonására is.

A visszavonás csak a jövőre nézve hatályos, az azt megelőzően folytatott adatkezeléseket nem érinti. Ön a megadott hozzájárulásairól bármikor tájékoztatást kérhet tőlünk.

 

d. jogi kötelezettség teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy a közérdek alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

 

Számos jogszabályi előírásnak, azaz törvényi követelménynek (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról – Hpt.; Pmt.; a pénzmosás elleni tevékenységről szóló német szövetségi törvény – Geldwäschegesetz, GWG; adótörvények) valamint bankfelügyeleti követelményeknek (pl. Magyar Nemzeti Bank, Európai Központi Bank, Európai Bankfelügyeleti Hatóság, Deutsche Bundesbank és a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) kell megfelelnünk.

 

Jogi kötelezettségek miatt (DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés c) pont), különösen az AktG 67. §, az AktG 123. § (2) és (3) bekezdés, az AktG 129. § (1) bekezdés 2. mondat és a BörsO FWB 55. §, valamint az éves közgyűlések szervezésével és rendezett lebonyolításával összefüggő jogos érdekek miatt a GRENKE AG éves közgyűlésén a részvényesek, a részvényesi képviselők és adott esetben a vendégek személyes adatait is kezeljük (így különösen a nevét és elérhetőségeit). Ezen adatok kezelése a részvényesek, a részvényesi képviselők és a meghívott vendégek éves általános értekezleten vagy elemzői eseményeken történő részvételének biztosításához szükséges. A személyes adatokat a törvényi kötelezettségeknek megfelelően tároljuk, majd töröljük.

 

Az adatkezelés további célja a hitelképesség ellenőrzése, a személyazonosság és az életkor igazolása, a csalás és pénzmosás megelőzése, az adójogszabályok által előírt ellenőrzési és bejelentési követelmények teljesítése, valamint a kockázatok értékelése és kezelése.

 

e. minőségbiztosítás a belső üzleti folyamatok optimalizálása érdekében

 

4. Ki kaphatja meg az adataimat?

 

A GRENKE csoporton belül azok a cégek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, amelyeknek azokra szerződéses vagy törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségük van. Szolgáltatók és általunk alkalmazott közvetítők szintén kaphatnak adatokat ilyen célokra, ha megőrzik a banktitkot és figyelembe veszik írott utasításainkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján. Ezek a cégek a hitel-kölcsönzési szolgáltatások, az informatikai szolgáltatások, a logisztika, a nyomdai szolgáltatások, a telekommunikáció, az adósságbehajtás, a tanácsadás és a konzultáció, valamint az értékesítés és a marketing kategóriájába tartoznak.

Az adatok cégünkön kívüli címzett részére történő továbbítására vonatkozóan elsődlegesen meg kell jegyeznünk, hogy kötelesek vagyunk titokban tartani minden, az ügyfélre vonatkozó tényt és értékelést, amiről tudomásunk van (banktitok). Önről csak akkor adhatunk információt, ha arra jogszabály kötelez minket, vagy amennyiben Ön hozzájárulását adta, vagy ha jogosultak vagyunk banktitoknak minősülő információt kiadni, illetve, ha az általunk megbízott adatfeldolgozók szavatolják a banktitokra vonatkozó előírásoknak, továbbá a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelő adatfeldolgozást.

Ezen feltételek mellett a személyes adatokat megkaphatják:

 

 • Hatóságok és közintézmények (pl. a Deutsche Bundesbank, BaFin, az Európai Bankhatóság, az Európai Központi Bank, adóhatóságok, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) amíg a törvényi kötelezettség fennáll.
 • Egyéb hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók, hasonló intézmények és adatfeldolgozók, amelyek részére az Önnel fennálló üzleti kapcsolat teljesítése céljából személyes adatokat továbbítunk. Különösen: banki referenciák kezelése, információ-technológiai alkalmazások támogatása és karbantartása, archiválás, dokumentumok kezelése, call center szolgáltatások, compliance szolgáltatások, controlling, pénzmosás megelőzése céljából történő adatátvilágítás, adatmegsemmisítés, vásárlás/ beszerzés, üzemeltetés; ingatlan-értékbecslés, hitel-adminisztrációs tevékenység, biztosítékkezelés, követelés-érvényesítés, fizetési kártyák kezelése (hitel- és debitkártyák), ügyfélkezelés, ügyféllevelek előállítása, marketing, médiatechnológia, ügyféljelentések (számlakivonat) készítése, befektetési elemzés, kockázat-ellenőrzés, költség-könyvelések, telefonálás, videó- azonosítás, honlapkezelés, befektetési szolgáltatások, részvénynyilvántartás, alapkezelés, audit szolgáltatások, fizetési műveletek. Az adatfeldolgozók pontos listája a jelen Tájékoztató 1. szám mellékletében érhető el.
 • Adatait megkaphatják továbbá azok csoportunkon belüli társaságok, amelyek törvényi vagy hatósági kötelezettségei miatt kockázatkezelési folyamatot hajtanak végre, valamint azok az irodáink is, amelyek esetében Ön hozzájárult adatainak továbbításához, vagy amelyek tekintetében Ön a banktitok megőrzése alól részünkre megállapodásban felmentést adott vagy ehhez hozzájárult.

 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe; erről a jelen adatvédelmi tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önt.


5. Továbbítunk-e személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére?

 

Adat kizárólag az Ön által adott megbízások (pl. fizetési megbízások) vagy törvényi (pl. adótörvényben előírt adatszolgáltatási) kötelezettség teljesítése érdekében, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve megbízáson alapuló adatfeldolgozás keretében továbbítható az EU-n vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli más államokba (ún. harmadik országokba).

 

6. Hogyan dolgozzák fel az adataimat a weboldalon?

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban másként nem került meghatározásra, a weboldalunkon az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy jogos érdekünk érvényesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) kezeljük.

 

a. Felhasználással kapcsolatos információk

 

Amikor Ön a honlapunkat látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. Az adatokat kizárólag rendszerszerű és statisztikai célokra, illetve kivételes esetekben a bűncselekmények bizonyítékaként tároljuk.

Ezeket az adatokat a weboldalunk fejlesztéséhez, valamint az Ön érdeklődését tükröző tartalmak megjelenítéséhez használjuk különböző weboldalakon és eszközökön. A folyamat során a felhasználási adatok a személyes adatokkal nem kapcsolódnak össze. Amennyiben Ön az adatai megadása mellett dönt, az adatok optimális mentése az adatbevitel során biztosított. Ugyanez vonatkozik a rendszerünkben elmentett adatokra is. Az IP cím mentése biztonsági okokból történik, ami jogos érdek érvényesítése céljából kereshető vissza.

A böngészési előzményeket nem tartjuk nyilván. Jogi kötelezettség hiányában az adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra, illetve egyéb módon elemzésre.

 

A következő adatokat tároljuk automatikusan az Ön weboldalon tett látogatásával összefüggésben minden belépésre vonatkozóan:

 • A használt eszköz
 • A felkeresett fájl neve
 • A kérelem dátuma és ideje
 • Az időzóna
 • A továbbított adatok mennyisége
 • Értesítés arról, hogy a kérés sikeres volt-e
 • A használt webböngésző típusának leírása
 • Az alkalmazott operációs rendszer
 • Az előzőleg meglátogatott oldal
 • A szolgáltató
 • A felhasználó IP-címe

 

 

 

 

b. Kapcsolatfelvételi űrlapok és más érdeklődési formák

 

Az Ön önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az adatkezelés célja, hogy Ön gyorsan, egyszerűen választ kapjon kérdésére. Az önkéntesen megadott adatokat csak a fent megjelölt célra használjuk fel, az adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy Ön nem tudja elküldeni a levelet.

Az adatok addig maradnak a kezelésünkben, míg azok törlését Ön nem kezdeményezi. Azáltal, hogy kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

Ha egyéb érdeklődéssel összefüggésben (pl. lízingtesztünk során) Ön konkrét információkat ad meg igényeiről vagy személyéről, elmentjük adatait (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) kérése feldolgozása céljából és annak érdekében, ha további kommunikációra kerülne sor.

 

Amennyiben a Kapcsolatfelvétel során Ön hozzájárul e-mail címe, telefonszáma vagy postai címe (az egyes elérhetőségi adatok megadása opcionális, Ön szabadon megjelölheti, hogy mely elérhetősége(ke)n szeretne marketing célú megkeresést kapni) marketing célú felhasználásához, a jövőben tájékoztatjuk Önt – az Ön választása szerint telefonon, e-mail-en vagy postai úton – az aktuális termékeinkről és szolgáltatásainkról a kiválasztott érdeklődési körnek megfelelően. Ezen hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni.

 

Kapcsolatfelvételi lehetőségek biztosítása során az Eloqua rendszert használjuk, amely az ORACLE Nederland B.V. (Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Hollandia) szolgáltatása. Az adatok Eloqua általi feldolgozásával kapcsolatos további információt a g. pont tartalmaz.

 

c. Regisztráció

 

A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a weboldalon elérhető szolgáltatások használatának biztosítása céljából kezeljük jogos érdekalapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont).

 

A regisztráció során a következő adatokat kezeljük:

 • Email cím,
 • Felhasználónév,
 • Jelszó.

 

d. Hírlevél

 

Amennyiben hozzájárul (GDPR 6. cikk (1a) bekezdés), örömmel tájékoztatjuk hírlevelünkben a legújabb fejleményekről.

 

A hírlevél küldéséhez a nevét és az e-mail címét szükséges megadnia. Az e-mail cím elküldését követően üzenetet küldünk a megadott címre, amelyben a megerősítő linkre kattintva igazolja a közölt e-mail címet.

 

Az adatok tárolására csak a hírlevél küldése céljából kerül sor. Az IP címet és a regisztráció időpontját a hírlevélre történő feliratkozás rögzítése érdekében tároljuk. Ezenkívül a hírlevelünk hatékonyságának mérése érdekében adatokat gyűjtünk arról, hogy a megnyitotta-e a hírlevelet, mikor nyitotta meg, és mely linkekre kattintott.

A hírlevelek küldésével összefüggésben az Eloqua szolgáltatást használjuk, amelyet az ORACLE Nederland B.V. (Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Hollandia) nyújt. Az Eloqua segítségével küldött hírlevelek követési technológiákat használnak. Ezeket az adatokat elsősorban arra használjuk fel, hogy kiderítsük, mely témák érdeklik Önt, annak nyomon követésével, hogy az e-mailjeinket megnyitotta-e, és mely linkekre kattint. Ezt követően ezeket az információkat felhasználjuk az Önnek küldött e-mailek és az általunk nyújtott szolgáltatások fejlesztésére, valamint összekapcsoljuk a meglévő követési vagy profilalkotási információkkal. Nem tudjuk követni az e-mailjeit, ha megjelenítését az e-mail programjában alapértelmezés szerint letiltotta a képek megjelenítését. Ebben az esetben azonban a hírlevél nem jelenik meg teljes egészében, és előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni az összes funkciót. Ha manuálisan jeleníti meg a képeket, a fent említett követés megvalósul. Az adatok Eloqua általi feldolgozásával kapcsolatos további információt a g. pont tartalmaz.

 

A hírlevél fogadásához történő hozzájárulás visszavonása, illetve a hírlevél lemondása a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva bármikor kezdeményezhető. Ebben az esetben a hírlevél küldése céljából tárolt adatok további kezelése megszűnik.

 

 

e. Az adatkezelés módja az Ügyfélportálon

 

A https://factoring.grenkeonline.com/?language=hu oldalon lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek az Ügyfélportál használatára, ahol ügyfeleink és ügyfeleink arra kijelölt alkalmazottai használhatják az alábbi funkciókat.

 

 1. Regisztráció

A következő adatokat gyűjtjük be a regisztráció folyamán:

· Cím

· Vezetéknév

· Keresztnév

· E-mail cím

· Telefonszám

· Felhasználónév

· Jelszó

Önkéntesen megadhatók egyéb adatok is.

 

Ügyfélként lehetőségében áll alkalmazottainak saját hozzáférést biztosítani az Ügyfélportálhoz, ebben az esetben Önnek, mint Ügyfélnek feladata és felelőssége jelen adatkezelésről tájékoztatást nyújtani az alkalmazottja részére.

 

 1. Funkciók

 

Az alábbi funkciókat biztosítjuk az Ügyfélportálunkon:

 

· Naprakész rálátás a függőben lévő tranzakcióira

· Listák a faktorálásra beküldött követelésekről és azok státuszáról

· Vevőinek kapcsolati adataihoz olvasási és módosítási lehetőség, valamint limitigény feladási lehetőség

· Új követelések feltöltésére és faktorálásra alkalmas felület

· Dokumentum archívum

 

 1. Adatkezelés

 

A beküldött adatokat regisztrációs célra, illetve a szerződésszerű működés fenntartására és a funkciók rendeltetésszerű betöltésére használjuk, amennyiben szükséges az adatok felhasználása ezekhez a folyamatokhoz, az adat alany kérésével összhangban. Az adatkezelés jogalapja az Ön és cégünk között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján.

 

 

 1. Felelősség

 

Amennyiben Ön adatokat ad meg az Ügyfélportálon keresztül, úgy felelősséggel tartozik az adatok jogszerű begyűjtéséért, kezeléséért és átadásáért, valamint az adatvédelmi szabályozásoknak megfelelő felhasználásáért. Ezután Társaságunk felelős az adatok adatvédelmi előírásoknak megfelelően történő feldolgozásáért, tárolásáért és védelméért.

 

 1. Jelszó

 

Kötelessége megadni egy személyes jelszót a felhasználói fiókja eléréséhez. Az Ön felelőssége a megfelelően biztonságos jelszó kiválasztása, és védelme harmadik fél által történő illetéktelen hozzáféréstől.

 

f. A sütik (“cookie-k”) használata

 

aa) Általános információ

 

Abból a célból, hogy a weboldalaink látogatását kellemesebbé tegyük az Ön számára és bizonyos funkciók használatát biztosítsuk, úgynevezett sütiket használunk a weboldalon. Ezek kicsi szövegfile-ok, amelyek az Ön eszközén tárolódnak. Néhány, általunk használt süti törlésre kerül a böngésző használatát követően, például az Ön böngészőjének bezárása után (úgynevezett munkamenet-sütik). Más sütik az Ön eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra vagy leányvállalataink számára az Ön böngészőjének felismerését az Ön következő látogatásakor. (úgynevezett állandó sütik).

 

A sütik nem juthatnak be az Ön számítógépén levő más file-okba, és nem tudják azonosítani az Ön e-mail címét sem.

 

bb) A sütik használata

 

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan, amelyet Ön látogat, a mi weboldalunk is használ sütiket a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal egyszeri, vagy ismételt látogatása esetén. Ez lehetővé teszi az Ön számára az oldalak közötti gyors és könnyű váltást, beállításai mentését és idegen eszközök használatát (például YouTube videók) a weboldalon.

 

A sütiket a saját weboldalunkon helyezzük el (saját süti), vagy olyan más weboldalakon, amelyek tartalma a saját weboldalunkon jelenik meg (idegen sütik). Ezek az idegen szolgáltatók (mint a Facebook) beállíthatnak sütiket, ha Ön az ő oldalaikon van bejelentkezve, és a mi weboldalunkat látogatja. Nincs befolyásunk ezen weboldalak sütibeállításaira. Kérjük látogassa meg az idegen weboldalakat a saját sütihasználatukra vonatkozó információkért.

 

cc) A sütik tárolásának jogalapja

 

Az alapvető, funkcionális és statisztikai sütik jogos érdekeink alapján kerülnek tárolásra (GDPR 6.cikk (1) bekezdés (f) pont) a weboldalunk optimalizálása és szükséglet-alapú tervezése érdekében.

 

A sütiket marketing célokból kerülnek tárolásra a felhasználó hozzájárulása alapján (GDPR 6.cikk (1) bekezdés (a) pont). Ezért ezek a sütik kizárólag akkor kerülnek beállításra, ha a felhasználó hozzájárul a tároláshoz a weboldalon a sütiről szóló értesítés elfogadásával.

 

 

 dd) A sütik inaktiválása és törlése

 

A beállítás, amelyet Ön a sütiről szóló értesítésre adott válaszként kiválaszt az első látogatáskor, mentésre kerül. A kiválasztott beállításokat bármikor lehet módosítani az adatvédelmi beállításokban, itt.

Hívjon minket

Lépjen velünk kapcsolatba:

+36 1 235 7041

H – P: 8:00 – 18:00

Adatvédelmi beállítások


A legtöbb böngésző egyebekben úgy van beállítva, hogy automaikusan elfogadja a sütiket. Ha a sütik alapértelmezett beállításai az Ön böngészőjében tárolódnak, minden folyamat a háttérben fut további értesítés nélkül. Ön azonban ezen beállításokat bármikor módosíthatja.

 

Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütibeállításokról és el tudja dönteni esetenként, hogy elfogadja-e őket, vagy inaktiválja egyedi esetekben, vagy általánosságban.

 

A marketing, -vagy hirdetési célú sütik használata elleni általános tiltakozás számos típusú szolgáltatásra vonatkozóan megadható a http://www.aboutads.info/choices/ weboldalon keresztül, vagy a http://www.youronlinechoices.com/ EU oldalon. Továbbá, a sütik alkalmazásának megakadályozása a böngésző beállításokban történő kikapcsolásuk útján is lehetséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez azt jelentheti, hogy Ön nem lesz képes ezen weboldal minden funkcióját használni.

 

ee) Az általunk használt sütik áttekintő leírása

 

Alapvető sütik

 

Az alapvető sütik a weboldalunk használatához szükségesek, mivel ezek olyan alapfunkciókat kapcsolnak be, mint az oldal navigáció, a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Lehetséges, hogy a weboldal nem működik megfelelően ezen sütik nélkül.

Süti neve
Süti célja
Tárolási idő
Munkamenet-süti vagy állandó süti

Bloomreach

Technikai süti a load balancer kiszolgálására

A munkamenet idejéig

Munkamenet

Onetrust

A Onetrust a sütiket a cookie-k felhasználói beállításainak rögzítéséhez használja, valamint a rögzített felhasználói preferenciáktól függően lehetővé teszi vagy megakadályozza az adatok gyűjtését a statisztikai vagy marketing cookie-kból

12 hónap

Állandó

Statisztikai sütik

 

A statisztikai sütik egy weboldal használatáról gyűjtenek információt – mint például a felhasználó által leggyakrabban látogatott oldalak, vagy arról, hogy a felhasználó kap-e hibaüzeneteket, amikor egy weboldalt használ. Ezek a sütik nem tárolnak olyan információt, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását. Ezt az információt összegyűjtik, és anonim módon értékelik. Ezek a sütik kizárólag a weboldal teljesítményének növelésére, így a felhasználói élmény javítására használatosak.

Süti neve
Süti célja
Tárolási idő
Munkamenet-süti vagy állandó süti

Piwik Pro

Piwik

a használat célja adatküldés az eszközről és a látogató viselkedésére a PIWIK-el.

30 perc – 1 év

Munkamenet-süti vagy állandó süti

Marketing célú sütik

 

A marketing célú sütiket felhasználók számára releváns, érdeklődésükhöz igazított, célzott hirdetések lejátszására használják. Használatosak egy hirdetés gyakoriságának korlátozására és hirdetési kampányok hatékonyságának mérésére is. Ezek regisztrálnak tekintet nélkül arra, hogy Ön meglátogatott-e egy weboldalt, vagy nem. Ez az információ lehetséges, hogy megosztásra kerül harmadik személyekkel, például hirdetőkkel. A célzást és hirdetést fejlesztő sütik gyakran összekötésre kerülnek idegen oldal funkcionalitásokkal.

A süti neve
A süti célja
Tárolási idő
Munkamenet-süti vagy állandó süti

Facebook

Ezek a sütik engedélyezik a Facebook viselkedési hirdetését és elemzését.

2 év

Állandó

Google Adwords

Ezek a sütik engedélyezik a viselkedési hirdetéseket és elemzést a Google AdWords platformon.

30 nap – 2 év

Állandó

Bing

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a viselkedés alapú reklámokat és elemzést az online hirdetésekkel összefüggésben.

30 perc – 1 év

Munkamenet és állandó

LinkedIn

Ezek a sütik engedélyezik a LinkedIn viselkedési hirdetését és elemzését.

2 év

Állandó

Bloomreach

Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, amely vásárló-felhasználóink érdeklődésének követésére, és weboldalaik felhasználói élményének javítására szolgálnak vagy segítenek nekünk megérteni azt, hogy hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat.

12 hónap

Állandó

Eloqua

Ezek a sütik engedélyezik a viselkedési reklámot és elemzést az email marketing viszonylatában méri az email hirdetés hatékonyságát. A követés anonim módon történik amíg a felhasználó azonosítja magát egy nyomtatvány elküldésével.

13 hónap

Állandó

g. Piwik-el végzett tartományelemzés

 

Amennyiben Ön hozzájárul (GDPR. 6 Cikk (1) (a) pontja), a felhasználói belépések statisztikai értékelésére Piwik szoftvert használunk. 

 

Az Ön IP-címe kódolásra kerül a mentést megelőzően. Azonban a Piwik olyan sütiket használ, amelyek tárolódnak a felhasználók számítógépein és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Ebben az esetben felhasználói használati profilt lehet létrehozni álnéven a feldolgozott adatokból. A jelen online tartalom Ön általi használatára vonatkozóan a süti által generált információt a szerverünkön tároljuk és nem továbbítjuk harmadik személyeknek. 

 

Ön ezen adatkezeléshez tartozó beállításokat módosíthatja az alábbiak szerint:

Adatvédelmi beállítások


h. Az Eloqua használata

 

Az Eloqua szolgáltatást weboldalunk használatára vonatkozó statisztikai adatgyűjtés céljára használjuk, továbbá hírlevelünk küldésére és szolgáltatásaink megfelelő optimalizálására. Az ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Hollandia szolgáltató Eloqua szerverei az EU-ban találhatóak.

 

Amennyiben Ön hozzájárult a marketing célú cookie-k felhasználásához, az Eloqua az Ön számítógépén tárolt kapcsolódó cookie-kat fog használni, amely lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését (a továbbiakban: használati szokások). Amennyiben Ön már használ olyan weboldalt, amely használja az Eloqua megoldást, lehet, hogy Ön már rendelkezik egy Eloqua sütivel. Még akkor is, ha ezt a cookie-t más weboldal alkalmazza, a weboldalunkon tett látogatásának információi csak számunkra elérhetők, azokhoz nem fér hozzá sem az Oracle, sem az Eloqua rendszert használó más weboldal. Arra sincs lehetőségünk, hogy ezt a cookie-t felhasználjuk más webhelyeken tett látogatásaival kapcsolatos információk rögzítésére vagy megtekintésére.

 

Ha Ön személyes adatokat ad meg (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon) a weboldal látogatása során, akkor ezeket az adatokat a használati szokásokkal összhangban kezeljük annak érdekében, hogy tartalmat kínálhassunk Önnek a weboldalon és a hírlevelünkben az Ön érdeklődésének megfelelően, továbbá, hogy az Ön által megadott adatok alapján híreket és információkat küldhessünk cégünkről vagy szolgáltatásainkról szintén az Ön érdeklődésének megfelelően. Ebből a célból technikailag szükséges, hogy összesítsük az ily módon gyűjtött és az Ön által megadott adatokat felhasználói profilban, és ezeket a fent említett célokból értékeljük. Ez kizárólag belső használatra és csak a fent említett célokból történik.

 

A weboldalunk használatának álnéven alapuló értékelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amelyet Ön adott meg nekünk a weboldalunk használata során.

 

Ezen weboldal Ön általi használatára vonatkozóan a süti által generált információ egy szerverre kerül továbbításra és ott tárolódik. A megbízásunkból az Eloqua arra használja ezt az információt, hogy a weboldal Ön általi használatát értékelje, és jelentéseket állítson össze a weboldal aktivitásról. Ha Ön szeretné megakadályozni az Eloqua sütik használatát, vagy a használati adatok értékelését az Ön eszközén a jövőben, úgy ez a következő linken keresztül lehetséges: Eloqua letiltás: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html

 

 

További információt találhat az adatvédelemre vonatkozóan az Eloqua használatával kapcsolatban itt: Oracle Adatvédelmi Politika https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

 

 

 1. Facebook pixel használata

 

aa) Kezelt adatok

 

Weboldalunkon a Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) úgynevezett „Facebook pixeljét” használjuk. A Facebook pixellel weboldalunk látogatóit bizonyos célcsoportokba sorolhatjuk, hogy hirdetéseket ("Hirdetések") jeleníthessünk meg a Facebookon. A rögzített adatokhoz (pl. IP-címek, a webböngészőről, a weboldal helyéről, a kattintott gombokról, esetleg pixelazonosítókról és egyéb funkciókról szóló információk) mi nem tekinthetjük meg, hanem csak konkrét hirdetések megjelenítésének összefüggésében használhatók fel. A Facebook pixel kód használatakor a sütik is beállításra kerülnek.

 

 

Ha rendelkezik Facebook profillal és be van jelentkezve, akkor a weboldal látogatását a Facebook a felhasználói profiljához rendeli.

 

A megfelelő adatok cseréje érdekében böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel. Nincs befolyásunk a Facebook által az eszköz használatával összegyűjtött adatok körére és további felhasználására, ezért legjobb tudásunknak megfelelően tájékoztatjuk Önt: A Facebook Pixel integrálásával a Facebook megkapja azt az információt, hogy Ön meglátogatja a weboldalunkkal kapcsolatban álló weboldalt, és hogy elérte vagy rákattint valamelyik hirdetésünkre. Ha Ön regisztrált egy Facebook szolgáltatásra, a Facebook hozzárendelheti a látogatást az Ön profiljához. Még akkor is, ha még nem regisztrálta magát a Facebookon, vagy még nem jelentkezett be, fennáll annak a lehetősége, hogy a szolgáltató megtudja és elmenti az Ön IP-címét és egyéb azonosítási adatait.

 

• Az alábbi linken talál további információt arról, hogyan működik a Facebook pixel hirdetési kampányok során: at https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

• A Facebook adatvédelmi szabályzatával kapcsolatban a következő linken talál információt: at https://www.facebook.com/policy.php

• A Facebook adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban a következő linken talál információt https://www.facebook.com/about/privacy

 

bb) Adatkezelés céljai

 

Ezeket a funkciókat azért használjuk, hogy az érdeklődésének megfelelő ajánlatokat tudjunk Önnek megjeleníteni.

 

cc) Adatkezelés jogalapja

 

Az Ön hozzájárulása (Article 6 (1) (a) GDPR) alapján kezeljük adatait. Az Ön beleegyezését akkor kapjuk meg, amikor a cookie banneren keresztül felkeresi weboldalunkat.

 

dd) Adatmegőrzés időtartama és ellenőrzési lehetőségek

 

Addig tároljuk az adatait, amíg szükségünk van rá az adott cél eléréséhez (érdeklődésen alapuló reklám megjelenítése), vagy amíg Ön nem tiltakozott az adatainak megőrzése miatt vagy vonta vissza hozzájárulását.

 

A „Facebook Custom Audiences” funkció kikapcsolása a bejelentkezett felhasználók számára a következő linken lehetséges: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

Önnek elehetősége van a Facebook hirdetésekkel kapcsolatos beállításait a következő linken: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

 1. Google Remarketing és Double Click használata

 

aa) Kezelt adatok

 

Google Remarketing és Double Click (Google Ad Manager): A Google Remarketing és a Google Double Click szolgáltatást a Google Ireland Limited cégtől (Gordon House, Bar-row Street, Dublin 4, Írország) vesszük igénybe. Ez a technológia olyan sütiket állít be, amelyek értékelik, hogyan használja weboldalunkat és amelyek lehetővé teszik a böngésző felismerését, amikor a Google hirdetési hálózatához tartozó webhelyeket látogat meg. Ebből a célból a Google Analytics követőkód úgynevezett dupla kattintású sütiket használ a Google Analytics sütik mellett. Ezek adatokat gyűjtenek arról, hogy mely, a Google Display hálózathoz tartozó harmadik fél webhelyein járt és mely hirdetésekre kattintott. Ezenkívül az első féltől származó cookie-k (pl. A Google Analytics cookie-k) és a harmadik féltől származó cookie-k (például a Google cookie a megjelenítési beállításokhoz) adatait összekapcsolják. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük a hirdetések megjelenítését és az Ön interakcióit a hirdetéssel összefüggésben.

 

Google Ads Conversion Tracking: A Google Ads konverziókövetését használjuk. Ezzel a technológiával a cookie-k akkor kerülnek beállításra, ha interakcióba lép egyik hirdetésünkkel, pl. kattint rá. A cookie-kat arra használják, hogy elemezzék, mi történik azután, hogy interakcióba léptek egy hirdetéssel, például, hogy Ön megvásárolta-e termékünket, megtekintette-e a hirdetést mobiltelefonról, letöltötte-e az alkalmazásunkat, vagy feliratkozott-e egy hírlevélre.

 

 

bb) Adatkezelés célja

 

Google Remarketing és Double Click (jelenleg Google Ad Manager): Ezt a technológiát arra használjuk, hogy érdeklődésen alapuló hirdetéseket mutassunk be Önnek a Google hirdetési hálózatának más webhelyein. A hirdetések olyan tartalmakra vonatkoznak, amelyeket korábban már megtekintett a weboldalunkon.

 

Google Ads Conversion Tracking: Ezt a technológiát ajánlataink fejlesztésére használjuk.

 

cc) Adatkezelés jogalapja

 

Az Ön hozzájárulása (Article 6 (1) (a) GDPR) alapján kezeljük adatait. Az Ön beleegyezését akkor kapjuk meg, amikor a cookie banneren keresztül felkeresi weboldalunkat.

 

dd) Adatmegőrzés időtartama és ellenőrzési lehetőségek

 

A Google funkcióin keresztül gyűjtött adatokat mentjük és rendszeresen töröljük.

 

A böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását.

 

A következő linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google az adatokat gyűjtse és kezelje.

 

Google Dynamic Remarketing és Double Click, valamint a Google Ads Conversion Tracking: Ön tiltakozhat a cookie-k tárolása és a kapcsolódó adatkezelést kifogásolhatja, ha deaktiválja a személyre szabott hirdetést a hirdetési beállításain keresztül. Deaktiválhatja  a cookie-k harmadik fél általi használatát a hálozat hirdetési kezdeményezés deaktiválási weboldalán keresztül. Alternatív megoldásként dupla kattintással inaktiválhatja  a cookie-kat a böngésző beépülő moduljának telepítésével.

 

Ez korlátozhatja weboldalunk funkcionalitását.

 

További információkat a Google adatvédelmi irányelveiben talál.

 

You can find further information in the Google privacy policy.

 

 1. Linkedin Insights és Conversion Tracking használata

 

aa) Kezelt adatok

 

A LinkedIn Insights Tag-et használjuk, amely a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatása. A LinkedIn Insight Tag létrehoz egy LinkedIn "böngésző cookie-t", amely a következő adatokat gyűjti:

 

 • IP-cím,
 • időbélyeg,
 • weboldal tevékenységek,
 • a LinkedIn demográfiai adatai, ha a felhasználó aktív LinkedIn tag.

 

Ez a technológia lehetővé teszi számunkra, hogy jelentéseket készítsünk hirdetéseink teljesítményéről és információkat a weboldal interakciókról. Ebből a célból a LinkedIn Insight Tag-et integráljuk a weboldalba, amely kapcsolatot létesít a LinkedIn szerverrel, ha Ön felkeresi ezt a weboldalt és egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába.

 

bb) Adatkezelés célja

 

Az Ön adatait a kampányok értékelése céljából kezeljük és információk gyűjtése céljából azokról a weboldallátogatókról, akik esetleg a LinkedIn kampányainkon keresztül jutottak el hozzánk.

 

cc) Adatkezelés jogalapja

 

Az Ön hozzájárulása (Article 6 (1) (a) GDPR) alapján kezeljük adatait. Az Ön beleegyezését akkor kapjuk meg, amikor a cookie banneren keresztül felkeresi weboldalunkat.

 

dd) Adatmegőrzés időtartama és ellenőrzési lehetőségek

 

Addig tároljuk az adatait, amíg szükségünk van rá az adott cél eléréséhez (kampányértékelés) vagy amíg Ön nem tiltakozott az adatainak megőrzése miatt vagy vonta vissza hozzájárulását.

 

Az összegyűjtött adatokaz titkosítva tároljuk. További információ itt található. Itt találja a LinkedIn adatvédelmi irányelveit és a LinkedIn opt-out lehetőséget.

 

l) A Google Maps integrációja

 

Integráljuk a "Google Maps" szolgáltatás térképeit, amelyet a Google Ireland Limited (,- Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország biztosít. A kezelt adatok köre kiterjedhet, de nem korlátozódik a felhasználók IP címére és helyadataira, amelyek gyűjtésére nem kerül sor a felhasználók hozzájárulása nélkül. (rendszerint a mobileszközeik beállításainak részeként teljesül). Az Ön kifejezetten hozzájárulása nélkül , ezen adatkezelésünk jogalapja jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) abból a célból, hogy weboldalunkat az Ön igényeinek megfelelően tervezzük. Az adatokat az USA-ban szintén feldolgozhatjék. Adatvédelmi politika: https://www.google.com/policies/privacy/, Tiltakozás: https://adssettings.google.com/authenticated

 

m) YouTube-videók integrációja

 

aa) Kezelt adatok

Weboldalunkon YouTube videókat ágyaztunk be, amelyeket a YouTube tárol, de közvetlenül lejátszhatók a webhelyünkről. Ezek mind „kiterjesztett adatvédelmi módba” vannak beágyazva, vagyis a YouTube saját állásfoglalása szerint a videó lejátszása nem arra szolgál, hogy személyre szabott hirdetést jelenítsen meg a felhasználó számára. Erre azonban nincs befolyásunk. A YouTube a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) szolgáltatása.

 

Az Ön adatainak védelmének növelése érdekében, amikor felkeresi weboldalunkat, a videókat kezdetben deaktiváljuk és egy úgynevezett „2 kattintásos megoldással” integráljuk az oldalba. Ez az integráció biztosítja, hogy amikor meglátogatja weboldalunk egy aloldalát, amely ilyen videókat tartalmaz, ne jöjjön létre kapcsolat a YouTube szerverekkel. Böngészője csak a videók aktiválásakor hoz létre közvetlen kapcsolatot a YouTube szerverekkel.

 

A videó aktiválásával a YouTube megkapja azt az információt, hogy Ön elérte weboldalunk megfelelő aloldalát. Ezenkívül az alapvető adatokat, például az IP-címet és az időbélyegzőt továbbítja a weboldal. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy a YouTube biztosít-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül bejelentkezett, vagy Önnek nincsen felhasználói fiókja. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-ra, adatai közvetlenül a fiókjához lesznek hozzárendelve. Ha Ön nem szeretné, hogy adatai a YouTube felhasználói fiókjához legyenek társítva, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube az Ön adatait használati profilként tárolja, és reklámozási, piackutatási és/vagy webhelyének az Ön igényeinek megfelelő kialakítására használja fel. Az ilyen értékelés különösen azért történik (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is), hogy igény szerinti hirdetést kapjon, és a közösségi szolgáltatás többi felhasználója tájékoztatást kapjon a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Önnek jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, és e jogának gyakorlásához kapcsolatba kell lépnie a YouTube-bal vagy a Google-lal, pl. a https://about.google/contact-google/ oldalon.

 

Az összegyűjtött információkat a Google szerverei tárolják, az Egyesült Államokban is, mint nem biztonságos harmadik országban. Ezekre az esetekre vonatkozóan a szolgáltató azt állítja, hogy olyan követelményeket alkalmaz, amely megfelel a korábbi EU-USA adatvédelmi pajzsnak, és ígéretet tett, hogy betartja a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. Megállapodtunk a YouTube-bal az úgynevezett általános szerződési feltételekben is, amelyek célja a megfelelő szintű adatvédelem fenntartása harmadik országokban.

 

A YouTube által végzett adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és hatóköréről további információt a Google adatvédelmi szabályzatában talál. Itt további információkat is talál a jogairól és a magánélet védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

bb) Az adatkezelés céljai

 

Az adatok kezelése és továbbítása a YouTube-videók integrálása és megjelenítése céljából történik.

 

cc) Jogalap

 

A videók megjelenítésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az integráció csak az Ön hozzájárulása esetén valósul meg.

 

dd) A tárolás időtartama és a szabályozási lehetőségek

 

Adatait addig tároljuk, ameddig az adott célból szükségünk van rá, vagy amíg Ön nem tiltakozott adatai tárolása ellen, vagy vonta vissza hozzájárulását.

 

Ha nem szeretné, hogy a YouTube kezelje az adatokat, e tekintetben megtagadhatja vagy visszavonhatja hozzájárulását.

 

7. Meddig tárolják az adataimat?

 

Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kivéve, ha az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szüksége vagy jogszabályi kötelezettségünk az Ön adatainak megőrzése. Ennek megfelelően a következő megőrzési idők irányadóak:

 

 • Az Önnel létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése, bizonyítékok megőrzése céljából az elévülési idő megszűnéséig kezeljük az Ön adatait, amennyiben más jogszabály nem ír elő egyes adatok tekintetében megőrzési kötelezettséget. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 6:22. §-a értelmében az általános elévülési idő 5 év.
 • A Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján a számviteli bizonylaton szereplő nevet és lakcímet, valamint a bizonylaton szereplő többi adatot 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából meg kell őriznünk.
 • A Pmt. 56-58. §-aiban meghatározottok szerint az ott meghatározott adatokat és dokumentumokat a vonatkozó előírásnak megfelelően 8, illetve 10 évig kötelesek vagyunk megőrizni.
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében a jogszabályban meghatározott dokumentumok vonatkozásában a megőrzési idő 5 év.

 

8. Melyek az adatvédelemhez fűződő jogaim?

 

Minden érintettnek joga van az adatkezelési információkhoz történő hozzáféréshez (GDPR 15. cikk), a helyesbítéshez (GDPR 16. cikk), a törléshez (GDPR 17. cikk), az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk), a tiltakozáshoz (GDPR 21. cikk) és az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk).

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés jogaKérésére tájékoztatjuk arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait vagy sem. Ha igen, hozzáférést biztosítunk a személyes adataihoz, és tájékoztatjuk az alábbiakról:

 • az adatkezelés célja;
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok típusai;
 • személyes adatai továbbítása esetén, a továbbítás jogalapja és a címzett(ek);
 • az adatkezelés szándék szerinti időtartama;
 • az Ön személyes adatok helyesbítésére, törlésére és kezelésére, valamint a személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra való joga;
 • a hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • adatok forrása;
 • profilalkotásra vonatkozó információk;
 • az adatfeldolgozók neve, címe és adatfeldolgozása.

 

Az adatkezelés alá eső személyes adatokról ingyenesen másolatot biztosítunk az Ön részére. Az Ön által kért további másolatok után az adminisztratív költségek alapján ésszerű díjat számíthatunk fel. Amennyiben elektronikusan nyújtja be a kérelmét, az információkat egy széles körben használatos elektronikus formátumban kell megadni, kivéve akkor, ha Ön, mint érintett másként kéri.

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, érthető formában adjuk meg az információkat. Kérelmét az 1. pontban megadott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Ön kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (az 1. pontban megadott elérhetőségeken), az adatkezelés céljának figyelembevételével. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül hajtjuk végre.

 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

 

Önnek joga van a személyes adatainak általunk történő törlését kérni, mi pedig kötelesek vagyunk az Önre vonatozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok egyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség azon célból, amely érdekében gyűjtésre, illetve egyéb módon kezelésre kerültek;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, nekünk pedig nincs egyéb jogalapunk az adatkezelésre;
 • Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat törölni kell a ránk rótt törvényi kötelezettség betartása érdekében.

 

Abban az esetben, ha a személyes adatokat közzétettük, és kötelesek vagyunk a személyes adatokat törölni, a rendelkezésre álló technológia, valamint a megvalósítási költségek figyelembe vételével ésszerű lépéseket – többek között technikai intézkedéseket – teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk azon adatkezelőket, amelyek az Ön személyes adatait kezelik, arról, hogy Ön a személyes adatai törlését kérte.

A személyes adatokat nem kell törölni akkor, ha az adatkezelésre az alábbiak miatt van szükség:

 • a véleménynyilvánítási és információs szabadság gyakorlása érdekében;
 • olyan törvényi kötelezettség betartása érdekében, amely az uniós jogszabályok szerinti vagy olyan tagállami jogszabályok szerinti adatkezelést ír elő, amelynek az adatkezelő a hatálya alatt áll, illetve a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során végrehajtott feladat teljesítése érdekében; vagy
 • jogi igények érvényesítése, gyakorlása, illetve védelme érdekében.

 

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Önnek joga van – a személyes adatok helyesbítése, illetve törlése helyett – az adatkezelés korlátozását kérni tőlünk abban az estben, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • a személyes adatok helyességét Ön vitatja, azon időtartamra, amíg igazolni tudjuk a személyes adatok helyességét;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és e helyett azok felhasználásának a korlátozását kéri;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljaiból, de azokat Ön igényli jogi követelések érvényesítése, gyakorlása, illetve védelme érdekében;
 • Ön tiltakozott az adatkezeléssel szemben, addig is, amíg nem nyer igazolást, hogy a mi jogos indokaink elsőbbségeket élveznek-e az Önével szemben.

 

Abban az esetben, ha az adatkezelés korlátozásra került, az adott személyes adatok – a tárolás kivételével – kizárólag az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények érvényesítése, gyakorlása, illetve védelme érdekében, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak a védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve egy tagállam különösen fontos közérdeke miatt kezelhetők.

Amennyiben Ön kérte az adatkezelés 1. bekezdés szerinti korlátozását, úgy a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatást kap tőlünk.

 

A személyes adatok helyesbítésére, törlésére, illetve az adatkezelés korlátozására vonatkozó bejelentési kötelezettség

 

Közölnünk kell a személyes adatok bármilyen végrehajtott helyesbítését, illetve törlését vagy az adatkezelés korlátozását minden olyan címzettel, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve akkor, ha ez lehetetlennek bizonyul, illetve aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, kivéve akkor, ha az adatkezelésre

 • közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • a mi jogos érdekeink, illetve harmadik személy jogos érdekei érvényesítéséhez van szükség;
 • profilalkotáson alapul.

 

Amennyiben Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, mi nem kezelhetjük a személyes adatokat tovább, kivéve akkor, ha bebizonyosodik, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

 

Abban az esetben, ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, Önnek jog van bármikor tiltakozni a személyes adatainak ebből a célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, a személyes adatok a továbbiakban nem kerülhetnek ilyen célból kezelésre.

 

 

Intézkedések az Ön kérelme alapján

 

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás és adattovábbítás iránti kérés vonatkozásában tett intézkedésekről. Szükség esetén, a kérelem összetettségét, valamint a kérelmek számát figyelembe véve, e határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megadása mellett tájékoztatjuk Önt. Amennyiben Ön elektronikusan nyújtott be kérelmet, az információkat elektronikusan kell megadni, kivéve akkor, ha Ön ettől eltérően kéri.

 

Amennyiben az Ön kérésére nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül és legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz és élhet a bírósági jogorvoslat jogával.

 

Kérése esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérés alapján tett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ön kérése nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve túlzó, különösen, ha ismétlődő jellege miatt, ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy elutasíthatjuk a kérés alapján történő intézkedést, a kért információ nyújtására, illetve a kért intézkedés adminisztratív költségeire tekintettel. A követelés nyilvánvaló alaptalanságának, illetve túlzó jellegének a bizonyítása bennünket terhel

 

Önnek joga van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.Budapest, www.naih.hu) panaszt tenni (GDPR 77. cikk), valamint az illetékes bírósághoz fordulni.

 

Személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható. Ez vonatkozik az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépését, azaz 2018. május 25-ét megelőzően adott hozzájárulások visszavonására is. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőre nézve hatályos, az azt megelőzően történt adatkezelést nem érinti.

 

9. Köteles vagyok-e adatot szolgáltatni?

 

Üzleti kapcsolatunk fennállása során Önnek azokat a személyes adatait kell megadnia, amelyek az üzleti kapcsolat megkezdéséhez és teljesítéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket törvény erejénél fogva kötelesek vagyunk nyilvántartani. A szabályok értelmében ezeknek az adatoknak a hiányában nem köthetünk Önnel szerződést, illetve nem teljesíthetjük a megbízását, vagy egy, már létező szerződés alapján nem tudunk tovább teljesíteni, ezért azt fel kell mondanunk.

 

A pénzmosás elleni törvény kifejezetten előírja, hogy az üzleti kapcsolat létesítését megelőzően Önt azonosítsuk pl. a személyazonosító igazolványa segítségével, és rögzítsük nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát és állandó lakcímét. Azért, hogy ennek a törvényi előírásnak meg tudjunk felelni, Önnek a Pmt. előírásai alapján rendelkezésünkre kell bocsátania a szükséges információkat és okmányokat, és indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell minket bármilyen változásról, amely az üzleti kapcsolat során felmerül. Ha Ön a szükséges információkat és okmányokat nem bocsátja rendelkezésünkre, Önnel nem hozhatjuk létre, vagy nem folytathatjuk az igényelt üzleti kapcsolatot.

 

10. Milyen mértékben történik automatizált döntéshozatal?

 

Az üzleti kapcsolat létrehozása és fenntartása érdekében nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikke szerint. Ha ezt az eljárást egyedi esetekben alkalmazzuk, erről külön tájékoztatást adunk, amennyiben azt a törvény előírja.

 

11. Végeznek-e profilalkotást?

 

Néhány esetben bizonyos személyes jellemzők kiértékelése céljából adatait automatizáltan kezeljük (profilalkotás). Profilalkotást végzünk például az alábbi esetekben:

 • A Pmt. rendelkezésinek megfelelően kötelesek vagyunk bizonyos pénzmosás, illetve csalás elleni intézkedések megtételére. Ebben az összefüggésben adatértékeléseket is végzünk (többek között fizetési műveleteknél). Ezek az intézkedések az Ön védelmét is szolgálják.
 • Ahhoz, hogy Önnek termékeinkről célirányosan információt és tanácsot adhassunk, értékelő eszközöket használunk, amelyek lehetővé teszik a keresletorientált kommunikációt és reklámtevékenységet, beleértve a piac- és közvélemény-kutatást.
 • Mérőszámokat használunk hitelképességének vizsgálatára. Kiszámítjuk annak valószínűségét, hogy egy adott ügyfél teljesíti-e szerződésből eredő fizetési kötelezettségét. A számítás tartalmazhat pl. jövedelemszinteket, kiadásokat, meglévő kötelezettségeket, foglalkozást, a munkaviszony időtartamát, az előző üzleti kapcsolat tapasztalatait, az előző kölcsönök szerződésszerű visszafizetését és a hitelinformációs rendszerektől kapott információkat. Az értékelés matematikailag és statisztikailag elismert és bizonyított eljáráson alapul. A kiszámított érték segítségünkre van a döntéshozatalban, és beépül a kockázatkezelés folyamatába.

Profilalkotás során Önnek lehetősége van

 • tőlünk emberi beavatkozást kérni,
 • az Önre kiható profilalkotásra vonatkozó álláspontját kifejteni,
 • a profilalkotáshoz kapcsolódó automatizált adatkezelés alapján általunk hozott döntéssel szembeni ellenvetését benyújtani.

 

12. Személyes adatok biztonsága

 

Mi is és az Adatfeldolgozók is az adatkezelés és adatfeldolgozási tevékenység során kötelesek vagyunk a jogszabályi előírásoknak, valamint a hatóságok adatvédelmi gyakorlatának megfelelően eljárni, az alkalmazandó jogszabályok előírásait betartani, valamint az adatkezelésre vonatkozó európai ajánlásokat figyelembe venni.

 

A nevünkben eljáró Adatfeldolgozó kizárólag olyan adatfeldolgozó lehet, aki rendelkezik azon anyagi, technikai és személyi feltételekkel, amelyek garantálják az általunk kezelt személyes adatok biztonságát.

A személyes adatok tárolása biztonságos, korlátozott hozzáférésű szervereken történik. Továbbá végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint megállapítjuk azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelemben részesüljenek, megakadályozzák azok megsemmisítését, jogellenes felhasználását, valamint jogellenes megváltoztatását.

 

Biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az adatokhoz, ne közölhessék, ne továbbíthassák, illetve ne módosíthassák, illetve ne törölhessék az adatokat. Kizárólag mi férhetünk hozzá a kezelt adatokhoz; illetéktelen harmadik személyek számára ez nem megengedett.

 

13. Adatvédelmi incidens kezelése és bejelentése

 

Az „adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Indokolatlan késedelem nélkül, de légkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül tájékoztatjuk az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei és hatásai;
 • az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések.

 

A nyilvántartásban foglalt adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig megőrizzük.

info

Tájékoztatás GDPR 21. cikke szerinti tiltakozási jogról

 

1. Ad hoc tiltakozási jog

 

Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) – közérdekből – vagy f) pontján alapuló – jogos érdek megóvása érdekében történő – kezelése ellen. Ide értendő az előbbi pontok alapján végzett, a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti bármilyen profilalkotás is.

Ha tiltakozást nyújt be, személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

 

2. Tiltakozás marketingcélú adatkezelés ellen

 

Bizonyos esetekben személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, személyes adatait nem kezelhetjük tovább.

 

Tiltakozását formai előírások nélkül nevét, levelezési címét és születési dátumát megadva az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja benyújtani:

 

Adatkezelő: GF Faktor Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.

E-mail: [email protected]

Tel: +36 1 236 5081

Fax: +36 1 236 5085

whitepaper

Mellékeléshez mellékeljük részletes adatvédelmi szabályzatunkat!