Hívjon minket

Lépjen velünk kapcsolatba:

+36 1 235 7041

H – P: 8:00 – 18:00

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A GF Faktor Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi  CCXXXVII törvény 288. § rendelkezéseinek eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzati Mintában meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.

 

A panasz bejelentésének módjai:

 

Szóbeli panasz:

 

 • személyesen:

o     a panaszügyintézés helye(i): GF Faktor Zrt. 1139 Budapest, Váci út 91., hétköznap 10-16 óráig

o     telefonon: +36 1 236 5081; hétköznap 8 órától 16 óráig

 

Írásbeli panasz:

 

 • személyesen vagy más által átadott irat útján
 • postai úton (levelezési cím: GF Faktor Zrt. székhelye)
 • telefaxon +36 1 236 5080 telefax számon)
 • elektronikus levélben (service@grenkefactoring.hu elektronikus levélcímen)

 

A panasz kivizsgálása:

 

A GF Faktor Zrt. a panasz kivizsgálásáért, mivel az jogszabályi kötelem díjat nem számíthat fel.

 

A GF Faktor Zrt. a panaszt ügyfél érdekeit messzemenőkig figyelembe véve mérlegeli.

 

Szóbeli panasz:

 

A GF Faktor Zrt. a szóbeli, ideértve a személyesen és telefonon tett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

 

Telefonon közölt panasz esetén a GF Faktor Zrt. biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

 

A telefonon közölt panaszokat a GF Faktor Zrt. rögzíti, és a hangfelvételeket 5 évig megőrzi.

 

A GF Faktor Zrt. az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

 

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a GF Faktor Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

 

A GF Faktor Zrt. a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek megküldi. Ebben az esetben a GF Faktor Zrt. a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 napon belül küldi meg.

 

Írásbeli panasz:

 

A GF Faktor Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek.

 

Egyéb fórum:

 

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a GF Faktor Zrt. válaszával – annak jellege szerint – az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

 

 • Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1535 Budapest, BKKP Pf.: 777, ugyfelszolgalat@mnb.hu)
 • a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén:
 • Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., ugyfelszolgalat@mnb.hu)
 • Faktorálási Keretszerződésben, ennek hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

 

A panasz nyilvántartása

 

A GF Faktor Zrt. a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

 

A nyilvántartás tartalmazza:

 

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 • a panasz benyújtásának időpontját,
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 • a panasz megválaszolásának időpontját.

 

A GF Faktor Zrt. a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg.

A GF Faktor Zrt. a hangfelvétel másolatát vagy a hangfelvétel hitelesített feljegyzését kérésre 25 napon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

 

A GF Faktor Zrt. panaszfelelőst jelöl ki, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának biztosítása.

 

Hatályos: 2020.február 01-től

Vezérigazgató